Przedłużenie umownych czasokresów do przedsiębrania robót, celem wydobywania minerałów, zawierających żywice ziemne.

Dz.U.19.45.317
USTAWA
z dnia 5 czerwca 1919 r.
o przedłużeniu umownych czasokresów do przedsiębrania robót, celem wydobywania minerałów, zawierających żywice ziemne.
Art.  1.

Jeżeli w umowie o odstąpieniu prawa wydobywania minerałów, zawierających żywice ziemne (par. 1-y ust. z 11 maja 1884 dz. p. p. byłej Austrji № 71), zawartej przed dniem 1-ym sierpnia 1914 r. postanowiono, że można się domagać rozwiązania umowy w razie, gdy roboty wiertnicze lub eksploatacyjne nie będą w należytym czasie rozpoczęte lub nie będą należycie kontynuowane, to nie można żądać rozwiązania umowy, o ile zwłoka przypada na czas między dniem 1-ym sierpnia 1914 a dniem 31 grudnia 1919 r.

Art.  2.

W sądzie powiatowym, w którego okręgu leży teren objęty umową można atoli domagać się wydania uchwały, iż uprawniony do wydobywania jest obowiązany roboty wiertnicze lub eksploatacyjne rozpocząć lub kontynuować już przed dniem 31 grudnia 1919 r.; termin ścisły oznacza sąd.

Przed rozstrzygnięciem winien sąd przesłuchać uprawnionego do wydobywania, przeprowadzić odpowiednie dochodzenie i zasięgnąć opinji okręgowego urzędu górniczego.

Wniosek należy uwzględnić, jeżeli wyniki postępowania uprawdopodobnią że uprawniony do wydobywania może przedsięwziąć roboty wiertnicze lub eksploatacyjne, do których jest obowiązany wedle umowy. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, winien sąd wyznaczyć uprawnionemu do wydobywania stosowny czasokres do przedsięwzięcia robót wiertniczych lub robót eksploatacyjnych, a to z tym skutkiem, że po bezskutecznym upływie tego czasokresu można żądać rozwiązania umowy.

Przeciw uchwale o wniosku powyższym dopuszczalny jest rekurs. Przeciw rozstrzygnięciu sądu drugiej instancji niema dalszego środka prawnego.

O kosztach postępowania należy rozstrzygać wedle postanowień procedury cywilnej.

Art.  3.

Minister Przemysłu i Handler ma prawo, jeżeli tego wymaga interes publiczny, wedle uznania nakazać podjęcie lub kontynuowanie robót wiertniczych lub eksploatacyjnych.

Jeżeli uprawniony do wydobywania nie zastosuje się w wyznaczonym mu okresie do takiego nakazu, można żądać rozwiązania umowy.

Art.  4.

Pominąwszy wypadki, wymienione w art. 2 i 3, czasokresy wyznaczone w umowie, zawartej przed dniem 1-ym sierpnia 1914 r. dla robót wiertniczych i eksploatacyjnych, przedłuża się w ten sposób, iż uprawniony do wydobywania, począwszy od dnia 1-go stycznia 1920 r., korzysta z tej części umownego czasokresu, jaka jeszcze nie upłynęła w dniu 1-ym sierpnia 1914 r., a jeżeli czasokres w tym dniu jeszcze się nie rozpoczął, z całego czasokresu.

Art.  5.

Poprzedzające postanowienia nie zmieniają czasu trwania umów oznaczonych w art. 1-ym.

Art.  6.

Ustawa ta obowiązuje od dnia 1-go stycznia 1919 r. na obszaru b zaboru austriackiego, nie ma atoli zastosowania do umów, które przed dniem ogłoszenia tej ustawy zostały już prawomocnie rozwiązane.

Wykonanie ustawy poleca się Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020