W załączniku nr 4 - Wykaz świadczeń obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej sprawozdawanych komunikatami xml stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wiersz w l.p. 3 otrzymał brzmienie: 101404 - liczba porad lekarskich udzielonych telefonicznie ZBPOZ. Wcześniej był to kod 5.01.00.0000115 SWIAD.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.
Źródło: www.nfz.gov.pl