W dniu 24 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902). Rozporządzenie określa między innymi liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych przypadających na określoną liczbę mieszkańców.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6) utraci moc obowiązującą w dniu 1 stycznia 2015 r. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 8 stycznia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), wprowadzone zostały zmiany do wojewódzkich planów działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, poprzez dodanie między innymi informacji o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego, a także informacji o lokalizacji, terenie działania i liczbie stanowisk dyspozytorów medycznych. Do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadzono również przepis określający liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą określa się poprzez przyjęcia kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 200 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych. W związku z tym, w opublikowanym rozporządzeniu w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego wskazano, iż wojewódzkie plany działania systemu powinny zawierać takie informacje jak:

1) nazwy miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego;

2) adres miejsca centrum powiadamiania ratunkowego;

3) liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych oraz liczbę dyspozytorów medycznych;

4) organizację i procedury koordynacji działań jednostek systemu;

5) liczby, natężenie i czas obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych;

6) struktury oraz organizacje systemów teleinformatycznych, czy rodzaje łączności radiowej wykorzystywanej na stanowiskach dyspozytorów medycznych ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń i oprogramowania.

Wskazane zmiany zostały uwzględnione w tabeli dotyczącej stanowisk dyspozytorów medycznych, stanowiącej jeden z załączników do rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 grudnia 2014 r.