Zmiany dotyczą między innymi kodów resortowych dla poradni chorób płuc i poradni chorób płuc dla dzieci oraz oznaczenia zakresu świadczeń w odniesieniu do opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. W tym ostatnim przypadku zmienia się również oznaczenie liczby punktów jednostkowych.

Ponadto w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie zarządzenie wprowadza kryterium zapewnienia udzielania świadczeń w wymiarze równoważnika co najmniej jednego etatu przez pielęgniarkę posiadającą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią oraz przez lekarza specjalistę posiadającego certyfikat szkolenia w zakresie domowego leczenia tlenem, wydany przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc lub publiczną uczelnię, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Jednocześnie zarządzenie Nr 11/2014/DSOZ rozszerza kryterium dostępności dla osób niepełnosprawnych o zakres badań izotopowych.

Zmiany w zarządzeniu Prezesa NFZ z 23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej weszły w życie z 7 marca 2014 roku. (zarządzeniem Nr 11/2014/DSOZ).

 
Opracowanie: Alicja Plichta