Dotyczy to wyboru świadczeniodawców, którzy będą realizować umowy dotyczące ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Ponadto w zakresie alergologii oraz alergologii dla dzieci, na wniosek konsultanta krajowego w tej dziedzinie projekt wprowadza szereg dodatkowych kryteriów premiujących świadczeniodawców wykonujących wysokospecjalistyczną diagnostykę taką jak: pomiar FENO, czy zapewnienie badań TK w lokalizacji.

W zakresie świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych - badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego zdecydowano się premiować tych oferentów, którzy zatrudniają lekarzy posiadających udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu i opisywaniu tych badań u dzieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Dla świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego projekt poszerza katalog kategorii jakościowych dla poszczególnych zakresów stanowiących przedmiot postępowania. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, podniesienie znaczenia kryterium "jakość" stwarza większe możliwości wyboru do zawarcia umowy świadczeniodawców dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną, aparaturą i sprzętem medycznym oraz oferujących świadczenia o wysokiej jakości, niejednokrotnie o zaawansowanej technologii medycznej.

Nowe kryteria jakościowe zostały zdefiniowane w oparciu o wykonywanie określonych procedur medycznych (według ICD-9) lub prowadzenie leczenia w oparciu o wybrane jednostki chorobowe (według ICD-10), aby dodatkowe punkty za ich spełnienie umożliwiły dokonanie wyboru świadczeniodawców realizujących szerokie spektrum świadczeń w ramach zakresu, posiadających doświadczenie w wykonywaniu określonych świadczeń, a w szczególności wykonujących świadczenia, które mogą być uznane jako wyznacznik referencyjności.

W zakresach świadczeń udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć na oddziałach ortopedii traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych, w ramach kryterium dostępności, projektowane rozporządzenie premiuje podmiot zobowiązane do zwiększenia liczby łóżek bazy szpitalnej przeznaczonych na potrzeby obronne państwa.

Dla świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej projekt proponuje wprowadzenie zmian dla zakresów: zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

Projekt przewiduje dodatkowe punkty dla oferentów posiadających zespoły złożone z:

1) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii;

2) lekarza specjalisty w dziedzinie chorób płuc z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w prowadzeniu domowej wentylacji mechanicznej;

3) lekarza specjalisty w dziedzinie neurologii - w przypadku chorych z chorobami nerwowo-mięśniowymi;

4) lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii - w przypadku dzieci i młodzieży (bądź lekarzy ze specjalizacją I stopnia bądź lekarzy w trakcie specjalizacji).

Dla świadczeń w zkaresie leczenia stomatologicznego projekt proponuje wprowadzenie zmian w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych:

1) dla dzieci i młodzieży w kryterium jakość w kategorii personel, warunku premiującego tych świadczeniodawców, którzy zapewniają udzielanie świadczeń przez jak największą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz w jej trakcie, co ma na celu zapewnić wybór tych świadczeniodawców, którzy zapewniają kadrę lekarską o najwyższych kwalifikacjach;

2) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży w kryterium "kompleksowość" w kategorii "dostęp do badań i zabiegów", realizacji umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz świadczeń protetyki stomatologicznej.

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej proponuje również wprowadzenie zmian do leczenia uzdrowiskowego. Na wniosek Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii wprowadzono warunek w postaci zapewnienia równoważnika co najmniej 1 etatu fizjoterapeuty, a także warunek zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej.

Ponadto celem zapewnienia udzielania świadczeń przez personel o najwyższych kwalifikacjach, projekt proponuje premiować zapewnienie udzielania świadczeń przez fizjoterapeutów z wyższym wykształceniem w wymiarze co najmniej 75 procent czasu pracy wszystkich fizjoterapeutów, a także zapewnienie dodatkowego równoważnika etatu lekarza wyznaczonego do nadzoru nad zakładem przyrodoleczniczym.
 

W zakresie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego projekt proponuje w kategorii "kompleksowość" rezygnację z premiowania warunku posiadania systemu wspomagania dowodzenia.

Dla świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej projekt rozporządzenia proponuje wprowadzenie dwóch zmian:

1) w kryterium "jakość" w kategorii "personel" projekt proponuje odstąpić od warunku spełniania norm zatrudnienia pielęgniarek według norm zatrudnienia z uwagi na trwające zaawansowane prace nad określeniem tych norm jako obowiązkowych do realizacji na poziomie rozporządzeń;

2) w kryterium "kompleksowość" w kategorii "dostęp do badań i zabiegów" projekt proponuje premiować oferty tych świadczeniodawców, którzy zapewniają opiekę hospicyjną we wszystkich kontraktowych zakresach (w warunkach stacjonarnych, domowych oraz w ambulatorium).

Dla świadczeń opieki zdrowotnej kontraktowanych odrębnie projekt określa nowe kryteria jakościowe w zakresie badań genetycznych. Celem tego rozszerzenia jest wybór do zawarcia umowy z pierwszej kolejności świadczeniodawców prezentujących wysoki poziom diagnostyki genetycznej. w tym dysponujących wysoko wykwalifikowaną kadrą, aparaturą i sprzętem niejednokrotnie zaawansowanym technologicznie oraz oferujących szerokie spektrum stosowanych metod diagnostycznych.

Projektowany akt normatywny dla świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii proponuje odejść od stosowanej dotychczas praktyki kontraktowania i określania kryteriów wyboru ofert odrębnie na 3 zakresy postępowań w zależności od trybu podawania chemioterapii: ambulatoryjny, jednodniowy, hospitalizacji.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.