Projekt rozporządzenia określa wykaz oraz warunki realizacji przedmiotowych świadczeń oraz poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Wydanie nowego rozporządzenia stało się konieczne z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) i wynikającą z tego faktu zmianę upoważnienia do wydania rozporządzenia.

W projekcie zaproponowano zmiany w części normatywnej jak i załącznikach nr 2,3 i 4 do rozporządzenia, a także dostosowano nomenklaturę do obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217). Ponadto doprecyzowano przepisy dotyczące kierowania pacjentów do opieki długoterminowej, zagwarantowano pacjentom cierpiącym na obturacyjny bezdech senny aparatu do jego leczenia oraz wprowadzono szereg zmian redakcyjnych. Uzupełniono także przepisy min. o zapis iż wymagania dla terapeuty zajęciowego spełnia również osoba, która przed dniem 1 października 2011 r. ukończyła studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa obejmujące 1665 godzin kształcenia przygotowującego do zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskania tytułu licencjata.

Z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, utraci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147 z późn. zm.).

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl