W dniu 8 kwietnia 2016 r. odbędzie się szkolenie, które będzie dotyczyło wyrażania zgody na działania medyczne. W szkoleniu zostanie omówiona taka tematyka jak prawo pacjenta do informacji, przywilej terapeutyczny, charakter prawny i rola zgody pacjenta na działanie medyczne, czy forma wyrażania tej zgody. Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Sieńko.

Program szkolenia:

1) Prawo pacjenta do informacji:

a) o stanie swego zdrowia,

b) o możliwościach terapeutycznych,

c) o konsekwencjach stosowanej terapii;

2) Przywilej terapeutyczny:

a) Istota,

b) Zakres,

c) Przesłanki stosowania;

3) Prawo pacjenta do nieinformowania:

a) Treść uprawnienia,

b) Przesłanki wdrożenia;

4) Charakter prawny zgody na działanie medyczne;

5) Karnoprawny aspekt zgody na działanie medyczne;

6) Cywilnoprawny aspekt zgody na działanie medyczne;

7) Forma zgody na działanie medyczne i przypadki szczególne (np. zaburzenie widzenia, niemożność pisania, analfabetyzm, obcojęzyczność);

8) Zgoda osoby nieletniej, w tym zgoda 16-latka;

9) Status rodziców rozwiedzionych;

10) Zgoda osoby ubezwłasnowolnionej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

11) Prawo do leczenia bez zgody;

12) Rola sądu opiekuńczego - przypadki szczególne.

Agnieszka Sieńko jest radcą prawnym, specjalistą w zakresie prawa ochrony zdrowia i ubezpieczenia zdrowotnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z tej dziedziny. Jest autorką wielu publikacji, współpracownikiem Serwisu Prawo i Zdrowie. Ma wieloletnie doświadczenie w organizacji rynku ochrony zdrowia. Współpracowała z Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Obecnie w ramach własnej kancelarii prowadzi obsługę zakładów opieki zdrowotnej w tym dużych szpitali publicznych. Zajmuje się także obsługą prawną innowacyjnych projektów dedykowanych rynkowi usług medycznych a realizowanych ze środków unijnych. Jest nauczycielem akademickim.

Informacje o szkoleniu: szkolenia.wolterskluwer.pl/ochrona-zdrowia/zgoda-na-dzialanie-medyczne,438.html