Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej - 17.09.2012 r., Warszawa
\\

Zapraszamy na szkolenie: Zasady realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o działalności leczniczej, które odbędzie się 17 września w Warszawie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami realizacji i kontroli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej w Funduszem. Szkolenie dotyczy praktycznych aspektów związanych z realizacją i kontrolą umowy oraz wskazaniem nowych zagadnień wynikających ze zmian ustawowych.

Program szkolenia:

1) Realizacja umowy z NFZ

- Zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Cywilnoprawny charakter tej umowy. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - nazwana czy nienazwana. Elementy konieczne umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Umowy wieloletnie.

- Wpływ wprowadzanych zmian ustawowych (ustawa o działalności leczniczej, ustawa refundacyjna) na realizację umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ .-Ogólne warunki umów - rozporządzenie MZ z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484)[zwane OWU] jako "uzupełnienie treści umowy".

- Realizacja umowy. Obowiązki świadczeniodawcy. Obowiązek informacyjny i sprawozdawczy. Organizacja udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podwykonawstwo.

- Uregulowania prawne oraz praktyczne aspekty realizacji obowiązku prowadzenia kolejek oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej - nowe zasady.

- Zasady dokonywania rozliczeń i sposoby finansowania świadczeń. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania rozliczeń.

- Tryb renegocjacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz możliwości ich rozwiązywania. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

- Zażalenie na czynność Dyrektora OW NFZ w związku z realizacją umowy. Aspekty formalne oraz praktyczne zastosowanie środka odwoławczego.

2) Kontrola realizacji umowy z NFZ

- Zmiany w regulacjach prawnych odnoszące się do procedur kontroli prowadzonych w placówkach opieki zdrowotnej;

- Ustawa o działalności leczniczej - nowe uprawnienia organów kontrolnych oraz obowiązki świadczeniodawców w okresie stosowania przepisów przejściowych;

- Zasady kontroli świadczeniodawców, zasady kontroli aptek i osób uprawnionych do wystawiania recept; sankcje wynikające z umowy zawartej z Funduszem; stosowanie procedur kontroli zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

- Kontrola dokumentacji medycznej. Praktyczne problemy występujące w związku z kontrolą dokumentacji medycznej. Sankcje stosowane w związku z naruszeniem przepisów dotyczących dokumentacji medycznej.

- Dokumenty kontroli. Protokół kontroli. Wystąpienie pokontrolne. Środki odwoławcze.

Więcej informacji: www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40161192__PZTA_0D.html

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie: www.szkolenia.ABC.com.pl.

\
Data publikacji: 24 sierpnia 2012 r.