Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zwraca uwagę na częste nieprawidłowości w zakresie postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi polegającymi na ich przekazywaniu wraz z odpadami komunalnymi na składowiska odpadów. Takie postępowanie jest niedopuszczalne i zagrożone karą nawet 1.000.000 zł.

Szczegółowe zasady postępowania z zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi regulują przepisy Działów II i VII ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.). Zabrania się składowania tych odpadów na składowiskach odpadów (art. 122 ust. 1 pkt 3). Właściwą metodą ich unieszkodliwiania jest termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2), a prowadzenie unieszkodliwiania tych odpadów wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego (art. 41 ust. 7).

Przekazywanie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych musi przebiegać zgodnie z określoną prawem procedurą. Na mocy art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach, wymagane jest prowadzenie ewidencji odpadów w postaci karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Wzory tych dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973).

Nie jest dopuszczalne prawem zmieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami komunalnymi i przekazywanie ich na składowiska odpadów (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Naruszenie tego przepisu zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł (art. 194 ust. 1 pkt 2, art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach).

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl, stan z dnia 2 czerwca 2016 r.