Obecnie dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza to papierowa książeczka licząca 20 stron. Jest w niej strona z przyrzeczeniem lekarskim, miejsce na wpisanie specjalizacji, węższych umiejętności czy wpisy uzupełniające. takie książeczki przestaną być jednak wydawane. Od 1 stycznia 2022 roku zastąpi je plastikowa karta, która będzie jednak zawierała jedynie podstawowe dane o lekarzu.

 

Więcej danych w elelektronicznym rejestrze

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów: prawo wykonywania zawodu lekarza (PWZL) i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (PWZLD). Nowe dokumenty przypominać będą dowód osobisty i w podobny sposób mają zabezpieczać przed niebezpieczeństwem sfałszowania.

Na dokumencie znajdzie się jedynie imię i nazwisko lekarza, numer seryjny dokumentu, tytuł zawodowy, data uzyskania prawa wykonywania zawodu, termin ważności prawa wykonywania zawodu. Nie będzie na nim innych szczegółowych informacji tylko odesłanie do elektronicznego Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską.  Już teraz po wpisaniu siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu, imienia i nazwiska czy numeru PESEL, zaakceptowaniu regulaminu i wpisaniu kodu weryfikacyjnego pojawiają się informacje o danym lekarzu. Można tam sprawdzić datę uzyskania uprawnień,  uzyskanych specjalizacji, stopni i tytułów naukowych.

Jak zapewnia resort  nowe dokumenty mają ułatwić lekarzom i lekarzom dentystom legitymowanie się i potwierdzanie swoich kwalifikacji zawodowych w kraju i poza Polską. W rejestrze pojawią się też szczegółowe dane o lekarzu z odpowiednią adnotację w języku angielskim – „The right to practice the profession of a Physician” lub – „The right to practice the profession of a Dentist”.

Od kiedy nowe dokumenty

Wydawanie nowych dokumentów rozpocznie się z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dotychczasowe dokumenty PWZL i PWZLD będą wydawane do końca grudnia br.

Dokumenty wydane przed dniem wejścia rozporządzenia zachowają ważność, pozwoli to na płynną wymianę i nie spowoduje jednocześnie utraty możliwości wykonywania zawodu, a także zbytniego obciążenia izb lekarskich ich wydawaniem.

Jak będą wglądać nowe dokumenty?

Wzór dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu przez lekarza