W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie znajduje się w katalogu zadań powiatu prowadzenie SP ZOZ-u czy szpitala. Ponadto, sąd wskazał iż powiat podjętą uchwałą zapewnił ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych bowiem przewidywała ona zapis o utrzymaniu świadczeń udzielanych przez SP ZOZ, o ile NFZ nie wyraziłby zgody na przeniesienie umów na Nowy Szpital w Olkuszu.

Czytaj: Częstochowa: bezskuteczna próba odwołania starosty za szpital w Blachowni >>>

 - W moim przekonaniu uchwała jest potwierdzeniem podnoszonej przez nas argumentacji dotyczącej braku po stronie powiatu zadania publicznego w postaci prowadzenia szpitala. Sąd w ustnym uzasadnieniu odwoływał się do argumentacji zawartej w naszych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i odpowiedzi na skargę złożonej przez powiat olkuski - mówi mecenas Jakub Cieślicki ze szczecińskiej kancelarii Wybranowski Nowicki Biuro Prawne, która reprezentowała przed sądem Grupę Nowy Szpital i Nowy Szpital w Olkuszu. Zdaniem mecenasa Cieślickiego prowadzenie szpitala czy udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie może być zaliczane do zadań publicznych powiatu.

Aktem, który reguluje zadania organów publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Zawarte w niej przepisy wprost definiują zadania, które ustawodawca nakłada na administrację poszczególnych stopni. Opisuje również (w art. 8 ustawy) zadania powiatów i nie obciąża tego szczebla samorządu terytorialnego ani obowiązkiem prowadzenia szpitali ani obowiązkiem udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

- Nie należy przy tym zapominać, że świadczenia zdrowotne realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej nie były i nie są finansowane przez powiaty. Według art. 14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej było i jest obowiązkiem właściwych ministrów i Narodowego Funduszu Zdrowia – tłumaczy mec. Cieślicki.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w marcu 2014 roku zaskarżyła do WSA w Krakowie uchwałę rady powiatu olkuskiego o przekształceniu miejscowego szpitala. W 2009 roku radni podjęli decyzję, że w miejsce istniejącego ZOZ powstanie niepubliczny szpital, w którym 30 procent udziałów obejmie samorząd a resztę udziałów prywatny inwestor – Grupa Nowy Szpital.

- Rozstrzygnięcie to – niezależnie od tego, że na chwilę obecną nie jest prawomocne – potwierdza, że władze powiatu w sposób zgodny z prawem przeprowadziły procedurę przekształcenia. Czas pokazał, że była to odpowiedzialna decyzja. Dowodem na to, jest prawidłowo od lat funkcjonujący szpital, który realizuje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, zabiega o pacjentów, modernizuje się i rozszerza zakres udzielanych świadczeń. Zakwestionowanie prawidłowo przeprowadzonych przekształceń to byłaby zła wiadomość przede wszystkim dla mieszkańców powiatów, którzy oczekują zmian w swoich szpitalach – mówi  Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital. - Ta decyzja sądu może rozwieje wątpliwości, które mają samorządowcy przy przekształceniach szpitali – dodaje Marcin Szulwiński.