WSA: policjant powien kierować skargi w sprawie inwalidztwa do sądu cywilnego
\\

Policjanci, którzy ulegli wypadkowi na służbie albo doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu powinni skargi na orzeczenie Komisji Lekarskiej przy MSW kierować do sądu cywilnego, a nie administracyjnego, jak to często obecnie się zdarza.

Sędzia WSA w Łodzi Ewa Alberciak 13 stycznia 2014 roku odrzuciła skargę policjanta Piotra M. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi. Skarga spowodowana była niestwierdzeniem inwalidztwa u mężczyzny w związku ze służbą w Policji.

W ocenie sądu w tej sprawie nie mamy do czynienia ze sprawą administracyjną. Sprawa z zakresu weryfikacji orzeczeń w kwestii niezdolności (zdolności) do służby, związku powstałego schorzenia ze służbą oraz ustalenie inwalidztwa, związku inwalidztwa ze służbą w Policji, należy bowiem do kategorii spraw, które zalicza się do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych (na mocy art. 476 § 2 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Sprawy te na podstawie ogólnej zasady należą do właściwości rzeczowej sądu powszechnego, to jest Sądu Okręgowego - Sądu Ubezpieczeń Społecznych.

WSA uważa, że sprawa, w której przedmiotem zaskarżenia jest orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Łodzi o niestwierdzeniu inwalidztwa w związku ze służbą w Policji nie ma charakteru sprawy administracyjnej rozstrzyganej decyzją administracyjną, nie mieści się także w katalogu aktów prawnych lub czynności, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 4 ustawy p.p.s.a. – i jako taka – nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej. Na tę kategorię orzeczeń komisji skarga do sądu administracyjnego więc nie przysługuje.

Postanowienie WSA w Łodzi z 13 stycznia 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 1301/13

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska

\
Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.