Systemowo najważniejszą zmianę stanowi rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które zastąpiło całkowicie obowiązujące od 5 lat rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Merytorycznie nie stanowi ono jednak rewolucji w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej, gdyż przyczyną jego wydania nie był zamiar prawodawcy zmierzający do modyfikacji zasad prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji, lecz nadchodząca utrata mocy dotychczasowego rozporządzenia związana ze zmianą treści art. 30 ustawy 6 listopada 2008 roku. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do innych wprowadzonych zmian należy zaliczyć między innymi przesunięcie terminu, do którego możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej, wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka oraz wprowadzenie zmian w dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept pro auctore i pro familia.

Jakie konkretnie zmiany nastąpiły w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej i jak placówki medyczne powinny dostosować się do nowych przepisów – tego dowiesz się w komentarzu praktycznym w LEX Przychodnia.