Obecnie kwestie związane ze sposobem prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji w formie elektronicznej regulowane są rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzana (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.).

Do tej pory system gromadzenia danych z dokumentacji medycznej oparty jest głównie na dokumentacji papierowej w formie pisemnej, co znacznie ogranicza dostępność do poszczególnych części dokumentacji, w szczególności w razie konieczności pozyskania danych związanych z kontynuacją leczenia.

Rozporządzenie wprowadza rozwiązania zgodnie z którymi dokumentacja medyczna udostępniana jest przez usługodawców w Systemie Informacji Medycznej (SIM). Dokumentacja w ramach SIM zawierać będzie dokumenty elektroniczne w formacie XML oraz dane w formacie DICOM, które związane są z diagnostyką obrazową.

Regulacja zakłada, że dokumentacja przetwarzana w ramach SIM będzie udostępniana w ramach platformy ePUAP, a także w inny sposób który umożliwia identyfikację, uwierzytelnianie i autoryzację dostępu przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Zobacz również: Nowe przepisy dotyczące Systemu Informacji Medycznych

System Informacji Medycznej umożliwia wymianę danych i informacji pomiędzy:

1) usługodawcami;

2) usługobiorcami a usługodawcami;

3) usługobiorcami a SIM;

4) usługodawcą a SIM;

5) SIM a rejestrami medycznymi;

6) SIM a organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie opisu danych zawartych w SIM zapewnia ujednolicenie zasad gromadzenia danych u poszczególnych usługodawców i umożliwia bezpieczną wymianę pomiędzy podmiotami uprawnionymi do dostępu do przedmiotowych danych.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl