Pytanie

Czy pielęgniarka POZ powinna otrzymać wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 400 zł czy całą kwotę, która wynika z iloczynu podopiecznych i stawki określonej przez NFZ?

W naszym przypadku jest kwota około 600 złotych.

Odpowiedź

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku pozostałych świadczeniodawca, kwota 400 zł na zwiększenie wynagrodzenia określana jest jako średnia kwota w skali kraju. 

Tym samym w przypadku pielęgniarek i położnych POZ (realizujących świadczenia rozliczane według stawki kapitacyjnej) środki przeznaczone przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń mogą przekraczać kwotę 400 zł w przeliczeniu na etat lub jego równoważnik (lub też stanowić kwotę mniejszą).

Świadczeniodawca obowiązany jest tak zagospodarować środki przyznane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, aby zapewnić średni wzrost wynagrodzeń o wskazaną kwotę, przy czym z uwagi na "odpowiednie" zastosowanie § 2 ust. 4 rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.z.o.w.u., nie jest to kwota określona w rozporządzeniu, lecz wynikająca ze zmiany umowy przedstawionej przez oddział wojewódzki NFZ.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 2 r.z.o.w.u. środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 tego przepisu przeznacza w taki sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł dla:

1) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

2) pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielającej świadczeń w środowisku nauczania i wychowania;

3) położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dla prawidłowej interpretacji powyższego przepisu należy wziąć pod uwagę dwa elementy. Po pierwsze, iż w przypadku podziału środków dla pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej mówi on o zapewnieniu średniego wzrostu wynagrodzeń o 400 zł "w skali kraju", co oznacza, iż ilość środków przekazanych przez NFZ określonemu świadczeniodawcy może być mniejsza lub większa od ilości etatów pielęgniarek i położnych przemnożonych przez kwotę 400 zł. PO drugie, w dalszej części § 3 ust. 3 r.z.o.w.u. przepis ten odsyła do § 2 ust. 4-9 i ust. 10 zdanie pierwsze, stosowanych odpowiednio. Zgodnie zaś z § 2 ust. 4 r.z.o.w.u. świadczeniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zmiany umowy przekazuje propozycję podziału środków na podwyżki w sposób określony w ust. 2 tego przepisu. Ten zaś mówi o obowiązku zapewnienia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia, w tym dodatku za pracę w porze nocnej i dodatku za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.

Powyższy system odesłań prowadzi do wniosku, iż w przypadku POZ świadczeniodawca obowiązany jest tak zagospodarować środki przyznane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, aby zapewnić średni wzrost wynagrodzeń o wskazaną kwotę, przy czym z uwagi na "odpowiednie" zastosowanie § 2 ust. 4 r.z.o.w.u., nie jest to kwota określona w rozporządzeniu, lecz wynikająca ze zmiany umowy przedstawionej przez oddział wojewódzki NFZ. Tym samym w przypadku pielęgniarek i położnych POZ (realizujących świadczenia rozliczane według stawki kapitacyjnej) środki przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń mogą przekraczać kwotę 400 zł w przeliczeniu na etat lub jego równoważnik (lub też stanowić kwotę mniejszą).


Czytaj także: 

Podwyżki dotyczą pielęgniarek realizujących świadczenia objęte umową z NFZ>>>

Podwyżki otrzymają pielęgniarki lub osoby zatrudnione na ich zastępstwo>>>

 
Środki niewykorzystane na podwyżki dla pielęgniarek trzeba zwrócić do NFZ>>>
Iwona Kaczorowska-Kossowska


Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.

Dowiedz się więcej z książki
Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome