Projekt zakłada między innymi wprowadzenie rozwiązań niezbędnych dla funkcjonowania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, informatyzacja sektora ochrony zdrowia oraz pojawiająca się problematyka funkcjonowania „centralnych baz medycznych” jest związana z ochroną danych osobowych. Dane dotyczące stanu zdrowia pacjentów należą do kategorii szczególnie wrażliwych i chronionych. Celem przekazanego do uzgodnień międzyresortowych projektu jest między innymi stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, zmniejszenie luki informacyjnej w sektorze zdrowia uniemożliwiającej zbudowanie optymalnego modelu opieki zdrowotnej oraz uporządkowanie istniejącego systemu zbierania, przetwarzania i wykorzystania informacji w ochronie zdrowia. Projekt zakłada wprowadzenie zmian do innych ustaw dotyczących ochrony zdrowia i dostosowanie ich do wprowadzenia elektronicznej recepty, skierowania, a także zlecenia. Kolejną zmianą ma być wprowadzenie rozwiązań, które mają umożliwić funkcjonowanie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Karty Specjalisty Medycznego. KUZ to dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, umożliwiający potwierdzenie jego wykonania. Funkcją KSM natomiast będzie zapewnienie realizacji funkcji potwierdzenia wykonania świadczenia. Projektowana regulacja ma również wprowadzić korekty funkcjonujących już procedur w procesie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Wprowadzony ma zostać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Aby jednak tego dokonać, konieczne jest najpierw dokonanie zmian legislacyjnych, które umożliwią przepływ informacji i obrót dokumentacji na każdym etapie kształcenia. Do wskazanego systemu mają zostać włączone takie podmioty jak Naczelna Izba Lekarska, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, uczelnie wyższe, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych czy Naczelna Izba Aptekarska. Projekt ma więc przyczynić się również do informatyzacji procesu kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, zmiany mają przyczynić się także do wsparcia planowania kadr medycznych w Polsce. Od 2013 r. nasz kraj uczestniczy w projekcie Joint Action on Health Workforce Planning, którego głównym celem jest opracowanie modelu planowania kadr medycznych, pozwalającego na planowanie zapotrzebowania na kadrę medyczną w dłuższej perspektywie czasowej.

Prace nad tą regulacją trwają od początku roku - w styczniu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt założeń do wskazanego projektu ustawy. Obecnie projektowana regulacja została przekazana do uzgodnień międzyresortowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl,