Od 17 do 24 kwietnia 2017 roku obchodzony jest Tydzień dla Serca, dlatego  w tym czasie Ministerstwo Zdrowia chce zwrócić szczególną uwagę  na choroby układu krążenia. To one, obok nowotworów, są główną przyczyną śmierci Polaków – przypomina resort.

Jednym z działań, którego celem jest zmniejszenie liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu chorób naczyniowo-sercowych, na przykład zawałów serca i udarów mózgu, jest Narodowy Program Zdrowia, który zakłada między innymi poprawę sposobu żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej Polaków.

5 kwietnia 2017 roku ponownie został ogłoszony konkurs na wybór realizatorów zadania dotyczącego na monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej, promocji zdrowia lub profilaktyki chorób, przez programy pilotażowe, w oparciu o zidentyfikowane czynniki ryzyka otyłości i niedożywienia oraz dane o nierównościach społecznych w zdrowiu.

Realizatorzy tych zadań będą edukowali pacjentów w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych (między innymi diabetologicznej, chorób metabolicznych, endokrynologicznej, kardiologicznej) w zakresie prawidłowego odżywiania.

W roku 2016 na Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard zostało przekazane 18 902 749,40 zł, które przeznaczone były na zakup sprzętu medycznego oraz na programy profilaktyczne.

Na liście refundacyjnej, która obowiązuje od 1 marca 2017 roku, znajdują się leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wydatki NFZ na refundację tych leków obejmują również pacjentów z dodatkowymi uprawnieniami. NFZ ponosi największe wydatki na refundację leków z grup przeciwzakrzepowych, działających na układ renina-angiotensyna oraz modyfikujących stężenie lipidów.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Resort zdrowia współpracuje także z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Współpraca dotyczy przede wszystkim przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Ministerstwo wsparło także 12 powiatowych projektów, realizowanych w ramach programu mającego na celu ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, dofinansowanego ze środków funduszy norweskich 2009-2014.

Mają one zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia. Zwiększają również świadomość społeczną o tym, co wywołuje choroby układu krążenia. Programy profilaktyczne są skierowane do osób z grupy ryzyka, czyli szczególnie narażonych na te schorzenia.

Działania w ramach projektów obejmują badania profilaktyczne, szkolenia i warsztaty, działania informacyjne skierowane do społeczeństwa oraz kadry medycznej poświęcone profilaktyce chorób układu krążenia. Niektóre projekty zawierają także kampanie na rzecz zdrowego stylu życia.

Beneficjentami programu były powiaty: kutnowski, janowski, strzeliński, lwówecki, wieruszowski, przasnyski, żyrardowski, bialski, gryficki, słubicki, włodawski oraz piotrkowski.

Łączna wartość projektów wynosi 29 808 116,00 zł. Programem badań profilaktycznych dotyczącym chorób układu krążenia w ramach tych projektów zostały objęte 13 944 osoby.

Natomiast w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w roku 2016 Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkursy dotyczące wsparcia oddziałów przeznaczonych dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami przeznaczonymi dla pacjentów z chorobami układu krążenia oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, które udzielają świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dla dorosłych.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Na konkursy te wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę około 215,45 mln zł. Obecnie trwa ich ocena formalna.

Rozpoczęła się także realizacja programu dotyczącego kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach programu odbywają się kursy doskonalące dla lekarzy między innymi  w zakresie chorób układu krążenia (ich tematyka to na przykład nadciśnienie tętnicze, echokardiografia stanów nagłych, ostre zespoły wieńcowe, powikłania zawału, elektrokardiologia) a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Są to między innymi bezpłatne kursy pod nazwą „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”. Do końca 2016 roku wzięły w nich udział 763 pielęgniarki.

3 kwietnia 2017 roku ogłoszony został konkurs w ramach ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Na działania w ramach tego programu przeznaczone zostanie 15 mln zł.

 

Źródło: www.mz.gov.pl