- W ocenie Trybunału, publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie wkracza w wolności i prawa innych osób i podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa - wskazano w uzasadnieniu orzeczenia. Dodano w nim, że ujawnienie treści testów nie narusza prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Sprawa przed TK została zainicjowana wnioskiem złożonym w styczniu 2015 roku przez Naczelną Radę Lekarską. Rada zaskarżyła zapisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyłączające publiczny dostęp do treści już przeprowadzonych: Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK) oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).


 [-OFERTA_HTML-]

"Zakwestionowane przepisy ograniczają możliwość przygotowania się do egzaminów, a także możliwość sprawowania kontroli nad jakością pytań i sposobem sprawdzania wiedzy oraz umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu lekarza bądź do pełnienia obowiązków specjalisty" - argumentowała NRL.

Trybunał podzielił argumenty tego wniosku i uznał, że wyłączenie udostępniania testów i pytań testowych wykorzystywanych podczas wcześniejszych egzaminów narusza konstytucyjne prawo do informacji publicznej. "Testy PES, LEK i LDEK, jako informacja wytworzona przez organ publiczny, są objęte zakresem prawa do informacji publicznej" - wskazał w uzasadnieniu sędzia TK Piotr Tuleja.

Jednocześnie TK zauważył, że ustawodawca przewidział już wprowadzenie określonych zmian w obowiązujących przepisach, ale wejście w życie nowych uregulowań zostało przesunięte na 1 maja 2017 roku. 
"Trybunał nie widzi podstaw do utrzymywania zakwestionowanych przepisów w systemie prawa, w tym do odroczenia utraty ich mocy obowiązującej" - dodał TK.

Od kilku miesięcy trwa kryzys wokół TK, który nie wyznaczał terminów rozpraw, chcąc najpierw zbadać grudniową nowelę ustawy o TK autorstwa PiS. 9 marca 2016 roku 12-osobowy skład TK orzekł, że cała nowela narusza konstytucję. Według rządu nie był to wyrok i dlatego nie został opublikowany. Niepublikowane są też kolejne wyroki wydawane przez TK po 9 marca 2016 - przedstawiciele władz mówią, że TK ma orzekać zgodnie z grudniową nowelą. Orzeczenie dotyczące dostępu do pytań z przeprowadzonych egzaminów lekarskich było dziesiątym takim wyrokiem. (pap)