Większość zmian wprowadzanych nowelizacją dotyczy ustawy o systemie informacji oświatowej, jednak - jak wynika z treści projektu - zmiany dotyczyć będą także ustawy o systemie oświaty. Dotyczyć będzie ona trybu przekazywania danych o uczniu przez podmioty lecznicze.

Szkoła specjalna lub oddział specjalny działające w podmiocie leczniczym są zobligowane do organizowania zajęć edukacyjnych i specjalnych dla pacjentów w wieku szkolnym przebywających w podmiocie leczniczym (z wyjątkiem pacjentów przebywających w placówce krócej niż 9 dni). Przepisy zobowiązują szkoły zorganizowane w podmiotach leczniczych do prowadzenia księgi uczniów, w której szkoła wpisuje dane ucznia, takie jak: PESEL, adres oraz imiona i nazwiska rodziców.

Według projektowanych regulacji podmiot leczniczy, w którym przebywa uczeń, będzie z urzędu przekazywał dane (zawarte w dokumentacji medycznej) szkole specjalnej organizującej dla ucznia zajęcia edukacyjne i specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze. Ma to ułatwić szkołom przyszpitalnym wykonywanie obowiązków związanych z dokumentowaniem przebiegu nauczania i usprawni przekazywanie danych do systemu informacji oświatowej.