Ustawa wprowadza zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR. Reguluje także zagadnienia związane z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej „Alarm 112” służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie smsów.

Szkolenia dla pracowników ratownictwa

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych w ustawie jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu zawodowego przez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera.

W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej utworzone zostanie Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR).Dodano do ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego definicje określeń: podmiot ratowniczy, podmiot pomocniczy i aplikacja mobilna.

 

Ustawa zawiera również przepis przejściowy zgodnie, z którym osoby zatrudnione na stanowisku operatora numerów alarmowych, kierownika centrum powiadamiania ratunkowego, jego zastępcy i psychologa przed dniem wejścia w życie noweli, będą uznane za spełniające wymogi określone w nowych przepisach, przy czym będą one obowiązane uzupełnić te wymagania w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.