Część konferencji poświęcona była wynikom kontroli zleconej przez wojewodę zachodniopomorskiego na oddziale ginekologiczno-położniczym w Świnoujściu. Kontrole przeprowadzono po skargach dwóch pacjentek szpitala.

– W sprawie postępowania medycznego w przypadku kobiety, która urodziła martwe dziecko, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie i Prokuraturę Rejonową w Świnoujściu – dodał profesor Celewicz.

Druga skarga dotyczyła śmierci bliźniąt, z których jedno urodziło się martwe, a drugie zmarło po kilku tygodniach w ośrodku neonatologicznym. – Nie wykonanie badania ultrasonograficznego pacjentki i nieprzekazanie jej do ośrodka o wyższym poziomie referencyjności, to w mojej opinii nieprawidłowości, które zaistniały na oddziale. Takie wnioski zostały przekazane w wystąpieniu pokontrolnym dyrektorowi świnoujskiej placówki – powiedział prof. Celewicz. – Jednocześnie zwróciłem się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej izby lekarskiej o przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Prof. Zbigniew Celewicz zaznaczył, że na oddziale położniczo-ginekologicznym w Świnoujściu nie ma większej liczby zgonów okołoporodowych, niż w innych szpitalach.

Kontrole dotyczące umieralności okołoporodowej w całym kraju zarządził minister zdrowia.  Wyniki tych kontroli do końca marca 2014 zostaną przesłane do Ministerstwa Zdrowia.  W Zachodniopomorskiem kontrole przeprowadzili konsultanci wojewódzcy w dziedzinach: neonatologii prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska oraz ginekologii i położnictwa prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz.

Profesor Zbigniew Celewicz  przedstawił także podczas konferencji informacje na temat zgonów okołoporodowych w Zachodniopomorskiem. W województwie w 2013 roku urodziło się około 16 tysięcy dzieci. Umieralność okołoporodowa dotyczyła sześcioro dzieci na tysiąc, które urodziły się po 22 tygodniu ciąży. Połowa zgonów przedporodowych w II półroczu 2013 roku miała miejsce przed przyjęciem do szpitala. – Odsetek umieralności okołoporodowej nie odbiega w Polsce od krajów wysokorozwiniętych - powiedział prof. Zbigniew Celewicz. – Jednocześnie liczba przeprowadzanych cięć cesarskich nie przekłada się w sposób jednoznaczny na radykalne zmniejszenie umieralności okołoporodowej – zaznaczył prof. Celewicz.

W roku 2013 odsetek cięć cesarskich w województwie wyniósł 44 procent. 

Prof. Celewicz zapowiedział, że niezależnie od działań ministerstwa wnioski z kontroli posłużą do opracowania – wspólnie z marszałkiem województwa i NFZ strategii dotyczącej opieki położniczo-ginekologicznej w województwie zachodniopomorskim na następne lata.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=3983