- Ustawodawca nie ułatwia nikomu życia, komplikując przepisy coraz bardziej, łącznie z tym, że mnoży również niejednoznaczności regulacji prawnych, co powoduje, że w istocie większość podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej nie rozumie zasad działania systemu – dodaje autorka książki.

Ambicją autorki publikacji, oprócz tego, że przedstawia praktyczne podejście do procesu kontraktowania świadczeń, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz ostatniej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest również pokazanie czytelnikom obszarów ryzyka, które wiążą się z podjęciem zobowiązania leczenia osób uprawnionych do korzystania  ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

- Starałam się nakreślić czytelnikom  te zagadnienia, które są istotne i na które należy zwrócić uwagę, nie tylko w procesie zawierania umów z Funduszem, lecz także później, tak aby w trakcie wykonywania umowy ograniczyć ryzyka nieprawidłowości i ewentualnych roszczeń względem świadczeniodawcy – wyjaśnia autorka.

Celem publikacji jest, według autorki, wskazanie czytelnikom, krok po kroku, jakie działania należy podjąć, aby ten cel osiągnąć.
- Staram się również wskazać obszary ryzyka, które wiążą się z rozpoczęciem takiej  działalności, co w konsekwencji pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno chcemy takie wyzwanie podjąć. Przedstawiam zagrożenia dla rozwijających się świadczeniodawców związane z projektowanymi nowelizacjami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności projektu nowelizacji (tzw. pakiet kolejkowy), który stawia pod znakiem zapytania możliwości „wciśnięcia się” do systemu przez nowych świadczeniodawców – wyjaśnia Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

Publikacja składa się trzech zasadniczych części. W pierwszej omówiono, jakie działania należy podjąć, aby przystąpić do postępowania w sprawie zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jakie należy spełnić wymogi konieczne i dodatkowe, aby stać się świadczeniodawcą NFZ, jak również, jakie problemy praktyczne pojawiają się podczas udziału w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Druga część dotyczy tego, jakie problemy pojawiają się w związku  z
funkcjonowaniem w systemie NFZ, w trzeciej  wskazano, co zmieniło się w wyniku ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 11 października 2013 roku, dotyczącej procesu kontraktowania świadczeń, oraz przedstawiono zmiany, które mogą mieć w  przyszłości
znaczenie w procesie kontraktowania, wynikające z tzw. pakietu kolejkowego.

Książka jest dostępna w Księgarni Profinfo.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta współpracuje także z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Czytaj komentarze tej autorki:

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

NFZ nie ma obowiązku wyjaśniać tzw. konfliktów personelu, ale może to zrobić >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>