Obecnie aktem regulującym kwestie działalności komisji lekarskich jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lipca 1991 roku w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSW (Dz. U. Nr 79 poz. 349 z późn. zm.). Aktualnie obowiązujące przepisy rangi ustawowej nie regulują problematyki funkcjonowania komisji lekarskich, ich właściwości czy trybu postępowania.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, konieczność istnienia odrębnego pionu orzecznictwa lekarskiego w resorcie spraw wewnętrznych wynika ze specyfikacji zadań i zagrożeń zdrowia i życia funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości.

Komisje lekarskie mają zapewnić więc właściwy dobór kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ze względu na trudne warunki pracy, takie jak narażenie życia i zdrowia, urazy fizyczne i psychiczne oraz zmienny rytm służby. Projekt zakłada również określenie zasad, jakimi będą się kierować komisje lekarskie, orzekając zgodnie ze swoją właściwością, ujednolicenie kategorii zdolności do służby, wprowadzenie przepisów nakładających na funkcjonariuszy wskazanych służb obowiązek poddania się badaniom zleconym przez komisje lekarskie, czy określenie zasad kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do służby z powodu choroby oraz trybu postępowania przed komisjami.

Projekt ustawy o komisjach lekarskich zakłada, iż dotychczasowe komisje lekarskie podległe ministrowi spraw wewnętrznych, utworzone lub działające na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie nowej regulacji, mają być zniesione z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Projekt został obecnie skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

Opracowanie: Jacek Tkacz