Rzecznik przytacza art. 20 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę.

Aby pacjent został zapisany na tzw. „listę oczekujących” konieczne jest dostarczenie do placówki leczniczej oryginału skierowania. Brak tego dokumentu upoważnia świadczeniodawcę do usunięcia pacjenta z listy oczekujących.

Czytaj: Skierowania lekarskie: podstawy prawne i zakres świadczeń >>>

Rzecznik przypomina też, że w przypadku gdy pacjent nie może stawić się na wizytę w określonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Gdy pacjent nie zgłosi się na ustalony termin udzielenia świadczenia, podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Pacjent w ciągu 7 dni od dnia niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia może złożyć wniosek do świadczeniodawcy o przywrócenie na listę oczekujących.