Wystąpienie Marka Michalaka to kolejna próba zwrócenia uwagi na poważny problem, jakim jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. Rzecznik w grudniu 2015 roku zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu ochronę dzieci narażonych przez matki na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na skutek spożywania przez nie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych podczas ciąży”.

- Niestety temat jest aktualny, choć nie ma wątpliwości co do szkodliwości zjawiska. Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży, naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, która nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku – przekonuje Marek Michalak.

 [-OFERTA_HTML-]

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się około 9 tysięcy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi powstałymi w wyniku kontaktu z alkoholem w czasie życia płodowego.

Z odpowiedzi na apel Rzecznika z roku 2015 wynika, że resort sprawiedliwości w pełni podziela uwagi RPD. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło analizę zjawiska w kontekście możliwych reakcji z zastosowaniem obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa karnego. Natomiast minister pracy i polityki społecznej poinformował o planowanym utworzeniu zespołu do spraw polityki demograficznej kraju, którego jednym z zadań będzie opracowanie kompleksowej strategii na rzecz rodzin i dzieci, poprzedzone dogłębną analizą potrzeb w tym zakresie. 

Z informacji ministra zdrowia wynika, że resort zaplanował szereg działań zmierzających do skuteczniejszego diagnozowania zaburzeń FASD oraz współpracę międzyresortową, której celem będzie zwiększenie świadomości społeczeństwa o wpływie spożywania alkoholu na zdrowie dzieci, a także zapewnienie większej dostępności pomocy dla osób z FASD i ich opiekunów.

W wystąpieniu z 26 sierpnia 2016roku Marek Michalak pyta, na jakim etapie są powyższe prace oraz kiedy można spodziewać się przedstawienia ich wyników.


Źródło: www.brpd.gov.pl