Zadania związane z realizacją programu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS, w tym również działania dotyczące współpracy międzynarodowej, realizuje koordynator programu, czyli Krajowe Centrum do spraw AIDS. Krajowe Centrum opracowuje harmonogram, w którym określone zostają zadania i cele założone w programie oraz wskazane podmioty odpowiedzialne za realizację. Niniejszy harmonogram obejmuje 5-letni okres.
„Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS" zakłada następujące płaszczyzny działań:
- zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,
- zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,
- wsparcie i opiekę zdrowotną dla zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- współpracę międzynarodową,
- monitoring.
Koszty realizacji zadań wskazanych w harmonogramie są pokrywane przez podmioty ze środków będących w ich dyspozycji. Chodzi m.in. o: właściwych ministrów, jednostki samorządu terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną, organizacje pozarządowe, terenowe organy administracji rządowej, ekspertów. W ostatnich latach w Polsce wydatki budżetowe na profilaktykę HIV/AIDS zostały ograniczone. Skutkuje to zmniejszeniem, a często rezygnacją z określonych zadań w wielu obszarach.