RPP zwraca uwagę na problemy w psychiatrycznej opiece zdrowotnej
\\

Rzecznik Praw Pacjenta, Krystyna Barbara Kozłowska, zwróciła się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie podejmowanych przez resort działań w sprawie dotyczącej problemów w finansowaniu, organizacji i dostępie do psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

Rzecznik podkreśliła, że już od 2012 r. kieruje do ministra wystąpienia dotyczące problemów w tej dziedzinie ochrony zdrowia. Dotyczą one między innymi zbyt niskiej wyceny psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych i niewystarczających nakładów finansowych na tę dziedzinę, problemu z dostępem do psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych a także braków kadrowych w tej specjalności, szczególnie w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Od 2010 r. Rzecznik prowadzi również z resortem zdrowia korespondencję w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, która odnosi się między innymi do braku postępów w jego realizacji. Dotyczy to między innymi braku opracowania zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania centrów zdrowia psychicznego, które w praktyce nie powstały.

27 sierpnia 2014 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynął list otwarty profesora Andrzeja Rajewskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w którym wyrażono sprzeciw wobec planowanych na rok 2015 nakładów finansowych przeznaczonych na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. Nakłady te mają być niższe niż w roku 2014. W liście wskazano między innymi na problemy finansowe i kadrowe podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii oraz na problem stałego wzrostu występowania zaburzeń psychicznych w Polsce.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

\
Data publikacji: 10 września 2014 r.