Rzecznik postulował takie rozwiązanie w wystąpieniu z 24 lutego 2017 roku (V.7014.15.2016) skierowanym do ministra zdrowia, powołując się na ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, z których wynika, że średni czas oczekiwania na konsultacje lekarskie wynosił w poradniach okulistycznych 88 dni, kardiologicznych 106 dni, chirurgii urazowoortopedycznej 60 dni, a neurologicznych 64 dni.

Z przedstawionych, w odpowiedzi ministra na poprzednie wystąpienie Rzecznika, informacji wynika, że w Niemczech cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu tzw. Berufserlaubnis. Jest to forma ograniczonego prawa do wykonywania zawodu. 

Według tych zasad lekarz może wykonywać swój zawód tylko w tym miejscu i na tym stanowisku, które mu wyznaczono jako miejsce pracy (szpital lub inna jednostka) oraz na warunkach określonych w tym dokumencie (wskazuje się w nim zakres czynności, do wykonywania których dany lekarz jest uprawniony).

Rzecznik zwrócił się więc do ministra z prośbą o analizę, czy wprowadzenie analogicznego rozwiązania do polskiego porządku prawnego mogłoby wpłynąć na poprawę dostępności lekarzy i lekarzy specjalistów dla pacjentów w ramach udzielanej im opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W odpowiedzi minister zdrowia poinformował, że w resorcie zdrowia zainicjowano prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarza w określonym miejscu i zakresie. Powyższe rozwiązanie zostało dodane do projektu procedowanej obecnie w Ministerstwie Zdrowia nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]