Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych regulacji z zakresu prawa żywnościowego przyjętych kiedykolwiek w Unii Europejskiej – czytamy we wstępie do opracowania „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności”, które zostanie opublikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer 12 lutego 2015 roku.

„Ustanawia ono jednolite w całej Unii zasady stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, a więc używania w oznakowaniu, reklamie i prezentacji żywności wszelkich komunikatów informujących konsumentów o właściwościach odżywczych lub zdrowotnych środków spożywczych. Rozporządzenie WE nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. U. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9 z późn. zm.) statuuje nie tyle prosty zbiór określonych reguł prawnych, ale rozbudowany i scentralizowany na poziomie unijnym system dostarczania informacji ponad 500 mln europejskich konsumentów; system, który musi godzić nie tylko interesy konsumentów oraz różnych grup przedsiębiorców (małych, średnich i wielkich), ale także uwzględniać tradycje i uwarunkowania kulturalno-żywieniowe panujące we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej” – wyjaśnia we wstępie do publikacji redaktor naukowa Agnieszka Szymecka-Wesołowska.

Unifikacja w tym obszarze do dziś rodzi wiele trudności. Rozporządzenie weszło w życie w roku 2007, ale wiele jego przepisów zostało wykonanych dopiero niedawno. Mowa tu zwłaszcza o liście generycznych oświadczeń zdrowotnych z art. 13 rozporządzenia nr 1924/2006, która – z około 2-letnim opóźnieniem – została przyjęta na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 432/2012 z 16 maja 2012 roku ustanawiającego wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz. U. UE L 136 z 25.05.2012, str. 1.

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych odnoszących się do żywności, czyli wszelkich komunikatów informujących konsumentów o właściwościach odżywczych lub zdrowotnych środków spożywczych. Biorąc pod uwagę, że regulacja w tym obszarze, ustanowiona w rozporządzeniu w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności, stanowi jedno z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych unormowań z zakresu prawa żywnościowego przyjętych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, autorzy zdecydowali się na jej omówienie w formie komentarza do rozporządzenia. Taka forma ma zapewnić kompleksowość opracowania, gwarantując jednocześnie systemowe ujęcie omawianej materii.

Autorzy to praktycy na co dzień zajmujący się doradztwem prawnym dla podmiotów działających na rynku spożywczym. Dzięki temu książka w dużym stopniu ma charakter poradnika. Zawiera objaśnienia i interpretacje przepisów prawnych zilustrowane praktycznymi przykładami, orzecznictwem sądów krajowych i europejskich, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dodatkowo opatrzone opiniami polskiej i zagranicznej doktryny.

Komentarz jest przeznaczony dla podmiotów działających na rynku spożywczym (producentów, przetwórców, dystrybutorów, sprzedawców żywności), organów administracji publicznej (w szczególności organów urzędowej kontroli żywności), prawników zajmujących się prawem żywnościowym, a także konsumentów i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych kwestiami znakowania, reklamy i prezentacji żywności.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.