Najwięcej pracowników oczekuje wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego i skutków stresu czy depresji, w Polsce dotyczy to 45 procent badanych - wynika z raportu „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”, przeprowadzonego w czterech państwach z różnych kręgów kulturowych na zlecenie Bupa, której częścią jest Lux Med.

Badania wykonano w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Australii.

Odsetek osób oczekujących wsparcia ze strony pracodawcy w zakresie zdrowia psychicznego największy był właśnie w naszym kraju. W Hiszpanii na taką potrzebę wskazało 42 proc., w Australii – 36 procent. Na oczekiwania dotyczące wsparcia w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia wskazało 39 procent ankietowanych w Polsce, a w Wielkiej Brytanii – 17 procent. W badaniach widoczna była także potrzeba promowania zdrowej diety i aktywności fizycznej, a także profilaktyki stomatologicznej i onkologicznej.

Wyniki wskazują, że usprawnienie modelu opieki zdrowotnej i profilaktycznej to istotne wyzwanie stojące zarówno przed pracodawcami, jak i instytucjami państwowymi. Pokazują także, że mimo różnic kulturowych oraz gospodarczych, problemy i wyzwania w obszarze opieki medycznej pracowników mają uniwersalny charakter.

- Programy zdrowotne to przede wszystkim korzyści dla pracodawcy w postaci spadku absencji, poprawy stanu zdrowia i zwiększenia zaangażowania zatrudnionych. Jak pokazują wyniki raportu, aż 76 procent firm w Polsce podejmuje już działania na rzecz zdrowia pracowników. Dodatkowo, większość pracodawców zaobserwowała już efekty wprowadzonych działań. Respondenci w Polsce wskazują najczęściej ograniczenie liczby absencji chorobowej i poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie wydajności. Podobnie wskazania widzimy w pozostałych krajach uczestniczących w badaniu. To niewątpliwie podkreśla zasadność rozwoju programów wspierających zdrowie pracownika – podkreśla Grzegorz Juszczyk, dyrektor Działu Profilaktyki Korporacyjnej, Grupa Lux Med.

Jednocześnie najpoważniejszą barierą wskazywaną przez ankietowanych są koszty takich działań – w Polsce znacznie więcej menedżerów podkreśla ten problem (73 procent wobec 30 procent w Wielkiej Brytanii). Kolejne wyzwanie, tak w Polsce, jaki i we wszystkich krajach, to zauważalny brak priorytetu dla zdrowia dla zarządów firm (Polska 32 procent, Hiszpania 35 procent) czy brak odpowiednich kadr zarządzających takimi działaniami prozdrowotnymi (Polska 22 procent, Wielka Brytania 20 procent).

Wyniki raportu pokazują, że program opieki medycznej dla pracowników jest bardziej rozpowszechniony w Hiszpanii (30 procent badanych), natomiast programy sportowe w Polsce i Wielkiej Brytanii. Kampanie edukacyjne kierowane do pracowników są w Polsce dostępne dwukrotnie rzadziej niż w porównywanych krajach. Pracownicy podkreślali jak duże znaczenie ma dla nich zaangażowanie pracodawcy w obszarze wsparcia i inwestowania w korporacyjne programy zdrowotne. W Polsce i Hiszpanii zadeklarowało to blisko 70 procent badanych, w pozostałych krajach 45-55 procent. Aż 43 procent badanych w Polsce zaznacza również, że w przyszłości przy zmianie pracy będą brać pod uwagę zaangażowanie pracodawcy w działania prozdrowotne. W pozostałych krajach taką postawę deklarował co czwarty badany.

W opinii respondentów ich wydajność zawodowa wzrosłaby, gdyby ich aktualny stan zdrowia był lepszy. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano w Polsce - 66 procent.

- Niestety, obecnie pracownicy w niewielkim stopniu identyfikują swoje aktywności prozdrowotne czy poprawę stanu zdrowia z działaniami oferowanymi przez pracodawców. Wyniki raportu „Zdrowie w pracy” pokazują także, że niektóre obszary wskazywane przez pracowników jako priorytetowe są rzadko realizowane – mówi Grzegorz Juszczyk.

25 maja 2015 roku odbyła się debata na temat wyników raportu z udziałem między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Medycyny Pracy.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.luxmed.pl, stan z dnia 26 maja 2015 r.