Rada Przejrzystości: negatywne stanowisko na temat leków na cukrzycę
\\

8 września 2014 r. odbyło się 32 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i rekomendacje w sprawie produktów leczniczych i świadczeń. Rada negatywnie zaopiniowała objęcie refundacją produktów leczniczych stosowanych w leczeniu cukrzycy a także świadczeń stosowanych w zaburzeniach czynności dróg moczowych i niektórych nowotworów.

Rada Przejrzystości uznała za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Invokana (kanagliflozyna), stosowanego w leczeniu dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2, u których kanagliflozyna może być zastosowana w dwulekowej terapii doustnej: w skojarzeniu z metforminą, jeśli monoterapia metforminą wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewnia odpowiedniej kontroli glikemii z określonym poziomem HbA1c 8% oraz z BMI 35 kg/m2 oraz w trójlekowej terapii doustnej: w skojarzeniu z metforminą i pochodną sulfonylomocznika po niepowodzeniu leczenia terapią skojarzoną metforminy i pochodnej sulfonylomocznika, z określonym poziomem HbA1c 8% oraz z BMI 35 kg/m2.

Rada uznała także za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Lantus (insulina glargine), stosowanego w leczeniu cukrzycy typu 2. Rada proponuje utrzymanie dotychczasowych wskazań do finansowania leku.

Za niezasadne Rada uznała także zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Neuromodulacja krzyżowa w leczeniu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych” jako świadczenia gwarantowanego. Jednocześnie Rada uważa za zasadne finansowanie tej technologii w zmodyfikowanym zakresie wskazań, czyli leczenia nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza u dorosłych pacjentów po niepowodzeniu terapii pierwszego i drugiego rzutu.

Rada uznała za zasadne również usunięcie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha), C49.6 (nowotwór złośliwy tkanki łącznej i tkanki miękkiej tułowia, nie określony), C56 (nowotwór złośliwy jajnika), realizowanego w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej”.

Jednocześnie Rada uznała za zasadne finansowanie świadczenia obejmującego podawanie doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej we wskazaniach pozarejestracyjnych zakwalifikowanych do kodu C56 (nowotwór złośliwy jajnika) w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii pod warunkiem wystąpienia u chorych ostrych objawów toksyczności wywołanych przez inne schematy leczenia, z uwzględnieniem przeciwskazań. Do tych przeciwskazań należą: objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA), dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF

Według Rady zasadne wydaje się, aby cena opakowania leku zawierającego doksorubicynę liposomalną niepegylowaną, finansowanego w ramach katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, nie była wyższa od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 10 września 2014 r.

\
Data publikacji: 10 września 2014 r.