Produkty biobójcze to substancje chemiczne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych (na przykład pasożytów i drobnoustrojów), w tym także środki odstraszające owady i odkażające, a także przemysłowe substancje chemiczne, takie jak farby zabezpieczające statki przed zanieczyszczeniami czy środki konserwujące.

Celem rozporządzenia unijnego jest poprawa swobodnego przepływu produktów biobójczych w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowa ludzi i zwierząt oraz środowiska. Chodzi o usunięcie, w jak największym stopniu, przeszkód w handlu produktami biobójczymi przez ustanowienie zasad dotyczących zatwierdzania substancji czynnych oraz zasad udostępniania na rynku produktów biobójczych i ich stosowania, w tym zasad wzajemnego uznawania pozwoleń oraz handlu równoległego.

W tym kontekście istotą rozwiązań ujętych w nowym projekcie ustawy jest przede wszystkim usprawnienie swobodnego przepływu produktów biobójczych na rynku wspólnotowym.

Obecna ustawa regulowała wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych, zgodnie dyrektywą 98/8/WE. Jednak zastąpiono ją rozporządzeniem nr 528/2012. W związku z tym wiele zapisów obecnej ustawy stało się nieaktualnych i wymaga zmiany, a przede wszystkim dostosowania do nowych wymogów nałożonych rozporządzeniem nr 528/2012.

W proponowanym projekcie ustawy ujęto między innymi przepisy dotyczące stosowania nowych procedur, wdrożonych rozporządzeniem, takich jak: zezwolenie na handel równoległy lub pozwolenie wydawane w procedurze uproszczonej. Dzięki temu łatwiejsze będzie stosowanie polskiego prawa administracyjnego.

Rozszerzono nadzór, zajmujący się przestrzeganiem przepisów ustawy, o nowe jednostki (na przykład sanitarne inspekcje resortowe), a także zwiększono zakres prowadzonych przez nie kontroli. Ustanowiono surowsze kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, co powinno poprawić bezpieczeństwo stosowania produktów biobójczych. Na przykład wprowadzono karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat za wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych bez pozwolenia. Na podstawie obecnych przepisów za takie postępowanie grozi areszt.

Doprecyzowano działania związane z kontrolą zatruć produktami biobójczym. Nałożono obowiązek zgłaszania każdego przypadku zatrucia produktami biobójczym między innymi na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę. Zobowiązano również podmiot, odpowiedzialny za wprowadzanie produktu biobójczego do obrotu, do zgłaszania przypadku zatrucia jego produktem.   

Na podstawie doświadczeń związanych ze stosowaniem obecnej ustawy wprowadzono dodatkowe przepisy dotyczące na przykład przyznawania czasu na zużycie istniejących zapasów produktów biobójczych, co jest niezbędne po zmianie warunków pozwolenia lub jego uchyleniu. Zmiana ta jest korzystna dla przedsiębiorców działających w tej branży, przy czym spełnia warunek bezpieczeństwa przy stosowaniu produktów biobójczych.

Projekt ustawy zakłada także obowiązek przedkładania co 5 lat sprawozdań z wykonania przepisów rozporządzenia 528/2012. Sprawozdania mają być przedkładane prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez. Głównego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów. Regulacja ta umożliwi monitorowanie wprowadzonych do obrotu produktów biobójczych i sprawne wykrycie ewentualnego nimi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.