21 listopada 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz. U. poz. 1534).

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę uprawnionych do przeprowadzania takich badań. Muszą one zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania zawarte w rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

Podmioty te muszą także zatrudniać lub współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej z lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie otolaryngologii, okulistyki i neurologii oraz z psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej. Placówki uprawnione do przeprowadzania takich badań musza także zapewniać możliwość nieodpłatnego wykonania badań ponownych.

Wpisu na listę placówek uprawnionych dokonuje prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.zdrowie.abc.com.pl, stan z dnia 18 listopada 2014 r.