Projektowane zmiany w kształceniu diagnostów laboratoryjnych
\\

20 maja 2013 r. na stronach MZ pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych. Projekt wprowadza wiele istotnych dla diagnostów zmian.

Po pierwsze zrównuje staż pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym niezbędny do przystąpienia do danej specjalizacji na poziomie 2 lat (obecnie staż wynosi od roku do dwóch lat w zależności od konkretnej specjalizacji), po drugie rozbito specjalizację z laboratoryjnej diagnostyki sądowej na laboratoryjną toksykologię sądową oraz laboratoryjną genetykę sądową. Dokonano zmian w zasadach organizacji i przeprowadzania państwowego egzaminu specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych (PESDL) - który według projektowanych przepisów będzie składał się z dwóch części (a nie trzech, jak dotychczas) - praktycznej i teoretycznej. Wprowadzono także zmiany dotyczące diagnostów laboratoryjnych, którzy zakończyli specjalizację, jednak nie podeszli w terminie 36 miesięcy do PESDL - zgodnie z projektowanymi przepisami osoby, które nie podeszły w terminie do egzaminu lub uzyskały wynik negatywny mogą podejść do PESDL w innej sesji egzaminacyjnej. Co istotne, dotychczasowe programy specjalizacji zachowują ważność do czasu wydania nowych, oznacza to także, że osoby odbywające obecnie specjalizację kontynuują ją na dotychczasowych zasadach. W dziedzinach specjalizacji z laboratoryjnej genetyki sądowej oraz laboratoryjnej toksykologii sądowej wnioski o dopuszczenie diagnosty do egzaminu można składać w terminie do 31 grudnia 2015 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Projekt został przekazany do konsultacji zewnętrznych 15 maja 2013 r., termin na zgłaszanie uwag mija 29 maja 2013 r.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 21 maja 2013 r.

\
Data publikacji: 21 maja 2013 r.