Autorzy publikacji podkreślają, że jeszcze na początku lat 90-tych XX wieku prawo żywnościowe było utożsamiane głównie z przepisami o charakterze sanitarnym albo z uregulowaniami dotyczącymi handlu żywnością. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło zetknięcie z innym porządkiem prawnym, zarówno w zakresie zdrowia oraz interesów ekonomicznych konsumenta jak i w zakresie handlu produktami żywnościowymi.

„Rzeczpospolita Polska znalazła się w krótkim czasie w orbicie silnego oddziaływania nie tylko prawa europejskiego, ale również porozumień międzynarodowych oraz standardów organizacji międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, a które z kolei oddziałują na rozwój unijnego prawa żywnościowego” – czytamy w publikacji.

Osadzenie prawa żywnościowego w unormowaniach międzynarodowych, unijnych i krajowych skłania do poszukiwania zasad ogólnych i wewnętrznej systematyki tego prawa we wzajemnych relacjach różnych porządków prawnych – stwierdzają autorzy.

Prawo żywnościowe trafiło także do kształcenia akademickiego. W latach 90. XX wieku pewne zagadnienia tego prawa pod nazwą „instrumenty prawne chroniące zdrowie ludzi i zwierząt” zostały wprowadzone do akademickiego podręcznika prawa rolnego, a następnie ‒ już pod nazwą „prawo żywnościowe” ‒ jako część tego podręcznika. Natomiast po raz pierwszy prawo żywnościowe jako przedmiot kształcenia prawników zostało wyodrębnione na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Do chwili obecnej powstało około 140 prac magisterskich i obroniono trzy prace doktorskie (czwarta jest już ukończona) dotyczące problematyki tego prawa, powstała również praca habilitacyjna.

Opracowanie ”System prawa żywnościowego” ujmuje prawo żywnościowe jako wyodrębnioną dyscyplinę o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności, zawierającą wymagania wobec rolników i przedsiębiorców w całym łańcuchu żywnościowym, w szczególności w zakresie higieny żywności, jej urzędowej kontroli, znakowania, reklamy i prezentacji.

Obejmuje również problematykę analizy ryzyka (ocena, zarządzanie, informowanie) oraz systemów jakości żywności prawa publicznego (żywność ekologiczna, żywność genetycznie zmodyfikowana, żywność regionalna i tradycyjna, żywność wyróżniana znakiem władzy publicznej) i prywatnego. Omawia ponadto szczególne zagadnienia suplementów diety oraz praw człowieka w prawie żywnościowym, będących wyznacznikiem konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony udzielanej prawu do odpowiedniej żywności.
 

 [-OFERTA_HTML-]

 

Publikacja przeznaczona jest dla naukowców, doktorantów i studentów prawa, administracji, zarządzania oraz kierunków związanych z żywnością i dietetyką. Może być w dużym stopniu przydatna pracownikom instytutów badawczych, zajmujących się żywnością i organów urzędowej kontroli żywności.

Opracowanie będzie także pomocne sędziom, radcom prawnym, adwokatom. Producenci i dystrybutorzy żywności znajdą w nim nie tylko informacje o obowiązującej regulacji prawnej, ale też rozstrzygnięcie wielu problemów. Adresatem opracowania są również konsumenci żywności, którzy - by dokonywać świadomych wyborów - muszą mieć wiedzę właśnie z zakresu prawa żywnościowego.

 

Informacje o autorach

Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka - zatrudniona od 1971 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 roku kierownik Pracowni Prawa Żywnościowego, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych. Jej dorobek naukowy obejmuje liczne prace z zakresu prawa rolnego, żywnościowego i własności intelektualnej w obszarze rolnictwa i żywności. Autorka monografii: "Ochrona własności rolniczej", Warszawa 1979, "Wyłączne prawo do nowej odmiany rośliny uprawnej", Warszawa 1990, "Prawo żywnościowe. Zarys prawa polskiego i wspólnotowego", Warszawa 2005, 2007. Współautorka podręczników "Prawo rolne" (red. A. Stelmachowski), Warszawa 1987, 2003, 2005, 2008, 2009 (następne wydania 2011, 2013 i 2015 red. P. Czechowski), oraz "Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej", Warszawa 1994, 1997, 1999. Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim.

Przebywała na stypendiach, wykładała i pracowała naukowo za granicą: w USA, Holandii, Belgii i Włoszech, m.in. w Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Bloomington, Indiana University (1983-1985 i 1995-1997), kierowanym przez Elinor Ostrom (Noblistki 2009) i Vincenta Ostroma.

Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R.), członek Kolegium Naukowego ds. Jakości Produktów Żywnościowych przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek rad programowych czasopism krajowych: "Przegląd Prawa Rolnego", "Studia Iuridica Agraria", "Forum Prawnicze", a także "European Food and Feed Law Review".

 

Dr hab. Paweł Wojciechowski - zatrudniony od 2007 roku jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych, w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego. Od 2008 roku kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na prawie żywnościowym, prawie rolnym oraz prawie gospodarki nieruchomościami. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym, prawem rolnym i gospodarką nieruchomościami, w tym dwóch monografii: "Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym", Warszawa 2016 oraz "Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności", Warszawa 2008. Współautor podręcznika "Prawo rolne" (red. P. Czechowski), Warszawa 2011, 2013 i 2015, współautor komentarzy do ustaw: "Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz" (red. A. Szymecka-Wesołowska), Warszawa 2013 i "Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz" (red. P. Czechowski), Warszawa 2015, a także autor kilkudziesięciu haseł w opracowaniu "Wielka Encyklopedia Prawa. Tom VIII. Prawo rolne i żywnościowe" (red. S. Prutis), Warszawa 2015. Uczestnik wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa rolnego i żywnościowego. Wykładowca (Visiting professor) na Roma Tre University (2013) oraz Tuscia University, Intensive Programme Global Food Law and Quality (2014). Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego (C.E.D.R.), Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym.

 

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo>>>

 

 

 

Źródło: www.profinfo.pl