Pytanie
 
Czy psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej)?
 
Odpowiedź

Wgląd do dokumentacji medycznej mogą mieć osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń.

 
Uzasadnienie
 
Zasady prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej określa przede wszystkim ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) – dalej u.p.p. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 tej ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Powołany przepis mówi co prawda o udostępnianiu dokumentacji na rzecz podmiotów, jednakże należy zwrócić uwagę, iż de facto świadczeń w imieniu tego podmiotu udziela konkretny personel, nie zaś sam podmiot (jako jednostka lub osoba prawna). W świetle powyższego należy uznać, iż udostępnienie dokumentacji medycznej w praktyce stanowić będzie udostępnienie tej dokumentacji konkretnym osobom, udzielającym w imieniu podmiotu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne są natomiast definiowane jako działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

Należy jednak zaznaczyć, iż udostępnienie dokumentacji podmiotowi leczniczemu nie oznacza generalnego upoważnienia dla wszystkich jego pracowników do wglądu w tą dokumentację. Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, dokumentacja może być udostępniona jedynie w celu zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że wgląd w taką dokumentację mogą mieć jedynie te osoby, które uczestniczą w udzielaniu świadczenia na rzecz pacjenta, którego dokumentacja dotyczy, i tylko w takim zakresie, w jakim wgląd pozostaje w związku zapewnianiem ciągłości świadczeń.
 

Zobacz inne komentarze tej autorki
 
Firma może umieścić reklamę na terenie szpitala>>>

Sekretarka medyczna może prowadzić dokumentację medyczną >>>

Dokumentacja medyczna stanowi szczególnego rodzaju dane osobowe >>>


 
Marta Bogusiak
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się w prawie medycznym. Obecnie aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Posiada wszechstronną wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu prawa medycznego. Od 2008 roku współpracuje z Kancelarią Fortak & Karasiński, gdzie zajmuje się głównie obsługą prawną niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (m.in. kwestiami zawierania i realizacji umów z NFZ), jak i rejestracją zakładów. Współautorka publikacji oraz szkoleń kierowanych do zakładów opieki zdrowotnej. Brała udział w pracach legislacyjnych w nad projektem ustawy o działalności leczniczej.

Publikacje na potrzeby Serwisu Prawo i Zdrowie tworzy we współpracy z mecenas Katarzyną Fortak-Karasińską.