Pytanie

Firma rozbudowująca szpital chce zasponsorować obrotowy pylon w kształcie sześcianu z logiem szpitala, pod warunkiem że będzie mogła na nim umieścić również nazwę swojej firmy. 

Czy są jakieś ograniczenia ze strony przepisów prawa w zakresie zamieszczania na terenie szpitali reklam firm, których działalność nie jest konkurencyjna dla szpitala?

Odpowiedź
 
W opisanym stanie faktycznym nie stwierdza się adresowanych do szpitala norm, które ograniczałyby możliwość zamieszczenia na terenie szpitala reklamy firmy budowlanej, prowadzącej remont szpitala.
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art. 13 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) – dalej u.dz.l. w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych:

  1. nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;
  2. może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Z przepisu art. 13 pkt 1 u.dz.l. wynika jedynie zakaz reklamowania na terenie szpitala usług pogrzebowych, nie ma on natomiast zastosowania do reklamy innego rodzaju działalności. Ewentualne inne zakazy prowadzenia reklamy na terenie szpitala, adresowane do innych niż firmy pogrzebowe przedsiębiorców, mogą znajdować uregulowanie w przepisach odrębnych ustaw.

Jako przykład można wskazać zakaz reklamy produktów leczniczych kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania, a także zakaz przyjmowania takich korzyści, o których mowa w art. 58 ustawy z 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Co do zasady nie ma natomiast zakazów reklamy firmy budowlanej, chociażby reklama ta miała znajdować się w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Cytowany przepis wprowadza ponadto zasadę, że w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych można wykonywać działalność inną niż lecznicza. Wyjątek stanowi działalność, która może być uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu procesu leczenia, która jest zakazana. Umieszczenie na pylonie reklamowym nazwy firmy budowlanej nie powinno takich uciążliwości powodować. Stąd też nie dojdzie do naruszenia normy wyrażonej w art. 13 pkt 2 u.dz.l.
 

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie