Czy pracownikowi służby zdrowia pracującemu w dziale rehabilitacji przysługuje dzień wolny za dzień 11 listopada? Zgodnie z zakładowym regulaminem pracy-pracownik powinien pracować przez pięć dni w tygodniu po 7,35 godzin. Dzień 11 listopada jest zapisany w regulaminie jako święto i dzień wolny od pracy. Jedną sobotę w miesiącu pracownik pracuje w sobotę, za co dostaje dzień wolny w tygodniu. Administracja tejże placówki nie pracuje w soboty i za 11 listopada dostaje dodatkowo dzień wolny od pracy.

Pracownikowi służby zdrowia pracującemu w dziale rehabilitacji przysługuje dzień wolny za święto 11 listopada przypadające w wolną sobotę. Dodatkowy dzień wolny należy mu się niezależnie od dnia wolnego w tygodniu otrzymywanego za sobotę roboczą przepracowaną raz w miesiącu. Jeśli jednak sobota pracująca wypada akurat w 11 listopada i zgodnie z ustalonym planem święto państwowe jest dla tego pracownika normalnym dniem roboczym, to "nie traci" on przypadającego z jego tytułu wolnego dnia, bo ma za niego inny dzień wolny w tygodniu i nie należy się mu dodatkowy wypoczynek (drugi dzień wolny).


Przyjmując, że pracownik nie pracował 11 listopada, choć była to dla niego sobota robocza, to w związku z wystąpieniem święta 11 listopada pracownik ten powinien otrzymać jeden dodatkowy dzień wolny od pracy. Dodatkowy dzień wolny ma za zadanie wyrównać liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym należnych pracownikowi w pięciodniowym tygodniu pracy. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin (art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Z uwagi jednak na fakt, że podstawowy dobowy wymiar czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej wynosi 7,35 godziny, wymiar czasu pracy obniży się w okresie rozliczeniowym odpowiednio o tą właśnie wartość, zgodnie z art. 32h ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który mówi, że w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 12 tygodni, czas pracy nie może przekroczyć liczby godzin wynikających z pomnożenia normy dobowej czasu pracy (w tym wypadku 7,35), przez liczbę kalendarzowych dni roboczych z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pracy, o których mowa w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, oraz niedziel i świąt przypadających w danym okresie rozliczeniowym. Czas pracy wynikający z norm określonych w ustawie o ZOZ ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (czas pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tj. np. z powodu urlopu, choroby, jak i dni wolnych wynikających z ustawy o dniach wolnych od pracy, np. 11 listopada).