Zdaniem Pracodawców RP przedstawiony do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy wymaga wielu zmian.

Według rozporządzenia orzeczenie lekarskie przekazywane będzie pracownikowi. Według Pracodawców RP utrudni to pracodawcom uzyskanie zaświadczeń, zwłaszcza w przypadku, gdy pracownicy rozproszeni są w różnych lokalizacjach, a kadry w jednym mieście. „Utrudni to współpracę pomiędzy pracodawcą a podmiotem świadczącym usługi medycyny pracy” – czytamy w komunikacie.

Uwagi Pracodawców RP dotyczą także zapisu, że badania profilaktyczne są przeprowadzane w jednostce służby medycyny pracy, z którą pracodawca zawarł umowę, co wyklucza podwykonawstwo w zakresie przeprowadzania badań, obowiązującego wzoru na badania pracownika, który może utrudniać przekazywanie należytej informacji lekarzowi, słabej współpracy medycyny pracy i BHP oraz tego, że nowelizacja nie bierze pod uwagę kwestii przekazywania informacji o czynnikach szkodliwych przy zawieraniu umowy dotyczącej wykonywania badań profilaktycznych.

Zastrzeżenia budzą także zapisy dotyczące odwołań i ponownego badania lekarskiego oraz tego, jakie postępowanie pracodawca powinien wdrożyć w stosunku do pracownika poddanego procedurze odwoławczej, który nie może podjąć pracy. Pracodawcy RP postulują, aby okres na odwołanie wyniósł przynajmniej 14 dni, a odwołanie nie powinno się odbywać za pośrednictwem lekarza medycyny pracy tylko bezpośrednio do wskazanych w projekcie instytucji lub sądu pracy.

Opiniujący uważają też, że forma wskazania podmiotu uprawnionego do wykonywania badań poprzez wymienienie go z nazwy jest niedopuszczalna, a rozporządzenie powinno jedynie określać warunki i wymagania, które powinna spełniać jednostka oraz zatrudnieni w niej specjaliści.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 10 marca 2015 r.