Z przytoczonych w publikacji danych wynika, że w przeważającej większości stan techniczny obiektów szpitalnych w Polsce jest zły. Średni ich wiek wynosi 42 lata, a co piąty postawiono przynajmniej 70 lat temu. Istnieją również szpitale funkcjonujące w obiektach z XVIII wieku. Dostosowanie szpitali do standardów technicznych, sanitarnych i informatycznych wymaganych przez  Unię Europejską do 2030 roku będzie kosztować 58 mld zł. Obowiązkiem realizacji inwestycji w szpitalach publicznych są podmioty tworzące, najczęściej samorządy lokalne, które jednak dysponują ograniczonymi  możliwościami finansowymi. W poprzednich latach źródłem środków były fundusze unijne. Jednak obecnie inwestycje w infrastrukturę szpitalną nie jest traktowane jako priorytetowe, stąd konieczność szukania innych źródeł finansów.

Według autorek jednym ze źródeł finansowania może być partnerstwo publiczno-prywatne. Jednak autorki podkreślają, że realizacja nawet kilku udanych projektów PPP nie zmieni ogólnej sytuacji w polskiej ochronie zdrowia, która charakteryzuje się dużą liczbą łóżek i wysokimi wydatkami na leczenie szpitalne.

„Istnieje obawa, że przy ograniczonym zakresie PPP (skądinąd rekomendowanym w niniejszej książce) korzyści z tytułu efektywności nie będą tak rozległe, jak w modelu zintegrowanym (infrastruktura + usługi lecznicze) i nawet zrestrukturyzowane szpitale mogą po raz kolejny popaść w zadłużenie” – piszą autorki.

Celem  opracowania, według autorek, „nie jest proponowanie pożądanych reform w służbie zdrowia, takich jak: racjonalizacja systemu, restrukturyzacja całego sektora, szczególnie likwidacji zbędnych szpitali i oddziałów, konsolidacja niektórych placówek czy racjonalizacja procedur medycznych. Warto jednak pamiętać, że projekty PPP w ochronie zdrowia przyniosły najlepsze efekty w tych krajach, gdzie oprócz strategii  PPP konsekwentnie  realizowano restrukturyzację sektora”.

Książa stanowi swoisty przewodnik mówiący o tym, w jaki sposób można z powodzeniem zrealizować projekt  PPP w szpitalnictwie. Skierowana jest do władz samorządowych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój, ochronę zdrowia i zarządzanie finansami, a także przedstawicieli administracji rządowej z resortu zdrowia, finansów i infrastruktury, przedstawicieli wyższych uczelni medycznych odpowiedzialnych za inwestycje, menedżerów placówek opieki zdrowotnej oraz potencjalnych partnerów prywatnych.

Komentarz Marka Balickiego, autora wstępu, na temat publikacji można przeczytać tutaj:
Marek Balicki: PPP nie jest prostą formułą >>>

Informacje o autorkach:

Lilianna Bogusz - specjalizuje się w doradztwie z zakresu finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem środków unijnych, środków międzynarodowych instytucji finansowych i partnerstwa publiczno-prywatnego; brała udział w projektach związanych z finansowaniem infrastruktury.

Irena Herbst - doktor ekonomii; prezes zarządu Fundacji Centrum PPP, członkini Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki; współautorka wielu ustaw, w tym ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, i rządowych programów finansowania mieszkalnictwa i wspierania przedsiębiorczości.

Jolanta Kalecińska-Rossi - specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z partnerstwem publiczno-prywatnym; przygotowała oraz negocjowała zasady współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi obejmujące finansowanie i budowę wielu inwestycji.

Alina Sarnacka - ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie finansowym, głównie dla sektora publicznego; jej kompetencje obejmują optymalizację finansowania inwestycji publicznych wraz z pozyskiwaniem środków oraz partnerstwo publiczno-prywatne.

Książka jest dostępna w Księgarni Profinfo.