Książka „Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz”  jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem o charakterze komentarza do ustawy z 2005 roku.

- Ułatwi ona wykładnię przepisów ustawy, w szczególności w zakresie przeprowadzania procedur pobierania i przeszczepiania tkanek i narządów od żywych i zmarłych dawców, pozyskiwania zgody i ustalania braku sprzeciwu w wymienionych procedurach - mówią autorki komentarza.

Książka ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, dlatego może służyć także praktycznemu stosowaniu prawa w zakresie procedur transplantacyjnych. Została przygotowana przez specjalistów – członków Krajowej Rady Transplantacyjnej. Pokazuje problematykę transplantacji w kontekście problemów prawnych i wątpliwości wiążących się z praktycznym stosowaniem ustawy przez lekarzy.  

Publikacja daje możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prawnym w zakresie transplantacji oraz ze stanem rozwiązań europejskich w kontekście przeszczepów. Zaznajamia z propozycjami de lege ferenda w zakresie zmiany ustawy. Pokazuje możliwość interpretacji przepisów ustawy na tle dokonanej przez autorki wykładni przepisów wykonawczych.

Każdy analizowany przepis ustawy został poddany szczegółowej wykładni z uwzględnieniem dorobku doktryny, orzecznictwa oraz aktów prawa międzynarodowego i przepisów wykonawczych. Komentarze opracowane zarówno przez specjalistę z zakresu prawa jak i specjalistę z zakresu nauk medycznych uwzględniają stan de lege lata jak i liczne postulaty de lege ferenda.
 
- Książka jest komentarzem do ustawy, stanowi zatem opracowanie kompleksowe, a z tego względu, że obejmuje całość materii związanej z transplantacją, każdy z czytelników będzie zapewne szukał w książce innych tematów. Można jednak przyjąć, że z pewnością najbardziej poszukiwanym tematem będzie funkcjonowanie banków tkanek i komórek oraz dopuszczalność pobrania komórek, tkanek i narządów od żywego dawcy – mówią autorki opracowania.

Książka jest adresowana do osób zawodowo związanych z różnymi aspektami medycyny transplantacyjnej. W pierwszej kolejności są to pracownicy jednostek ochrony zdrowia, w których dokonywane są pobrania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, zarówno personel medyczny: lekarze, pielęgniarki jak i koordynatorzy pobrań komórek, tkanek i narządów oraz pracownicy działów prawnych.

Z pewnością publikacją zainteresują się pracownicy banków tkanek i komórek, studenci wydziałów prawa i administracji, studenci uniwersytetów medycznych, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy Ministerstwa Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji Poltransplant, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Książka może być również pomocna w zakresie popularyzacji wiedzy o transplantacji.  

Joanna HaberkoJoanna Haberko dr hab. nauk prawnych, prof. nadzwyczajny UAM na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji UAM, członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia i Komisji Bioetycznej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, uczestniczka wielu konferencji i sympozjów w kraju i zagranicą.Izabela Uhrynowska-Tyszkiewicz, lekarz, doktor nauk medycznych; nauczyciel akademicki, adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; zastępca dyrektora ds. medycznych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek; członek Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia; absolwentka podyplomowego studium prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim; ekspert ds. zastosowania standardu ISBT128 w znakowaniu przeszczepów tkankowych; uczestniczka kursów z zakresu przygotowywania i stosowania przeszczepów tkankowych oraz zapewnienia nadzoru i przeprowadzania inspekcji w bankach tkanek i komórek; współorganizatorka i wykładowca podczas krajowych i międzynarodowych szkoleń oraz konferencji z zakresu bankowania tkanek i komórek; autorka licznych publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących powyższej tematyki.