Odpowiedź
 
W aktualnym stanie prawnym, podmioty lecznicze, które przedstawiły programy dostosowawcze w latach ubiegłych, nie mają obowiązku opracowania nowego programu dostosowawczego.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy tj. 1 lipca 2011 r., niespełniające wymagań dotyczących pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.dz.l., są zobowiązane dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.
Podmiot taki zobowiązany jest przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania do wymagań, o których mowa powyżej, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej.
Jeśli chodzi o określenie warunków, jakie ma spełniać podmiot leczniczy, to przepis art. 22 ust. 4 u.dz.l., stanowi, iż minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, a także rodzajem wykonywanej działalności i zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
W dniu sporządzania niniejszej odpowiedzi takie rozporządzenie nie zostało jeszcze wydane.
Na podstawie art. 219 u.dz.l., do czasu wejścia w życie odpowiednich aktów wykonawczych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 r. obowiązuje więc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) - dalej r.w.s.
Zgodnie z § 40 ust. 2 r.w.s. kierownik zakładu, jest obowiązany przedstawić, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., organowi prowadzącemu rejestr, program dostosowania podmiotu leczniczego (dawniej zakładu opieki zdrowotnej) do wymagań określonych w przepisach rozporządzenia, zaopiniowanego przez właściwego inspektora sanitarnego, a w odniesieniu do szpitali przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
W związku z faktem, iż jak wcześniej wspomniałam do dnia dzisiejszego, minister właściwy do spraw zdrowia nie wydal nowego rozporządzenia szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, należy uznać, iż programy dostosowania podmiotów leczniczych do wymogów określonych rozporządzeniem z dnia 2 lutego 2011 r. są nadal aktualne.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie