Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących. Projekt zakłada przekazywanie szczegółowych danych osób oczekujących, między innymi numer PESEL.

Ustawa z  22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138) wprowadziła zmiany w zakresie danych dotyczących list oczekujących, jakie świadczeniodawcy będą od 2015 r. zobowiązani przekazywać do Narodowego Funduszu Zdrowia, a także częstotliwości ich przesyłania.

Obok obecnie sprawozdawanych komunikatami XML informacji o liczbie osób oczekujących, liczbie osób skreślonych z listy oraz średnim czasie oczekiwania, świadczeniodawcy będą zobowiązani przekazywać co miesiąc informacje o imieniu i nazwisku, numerze PESEL każdej osoby wpisanej na listę oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Dotychczas informacje o osobach wpisanych na listy oczekujących były przekazywane przez świadczeniodawców w przypadku ograniczonej liczby świadczeń.

Ponadto świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia. Informacja ta ma być określana odrębnie dla poszczególnych kategorii medycznych, czyli dla kategorii "przypadek pilny" oraz "przypadek stabilny".

Przedstawione powyżej zmiany zostały uwzględnione w strukturze komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego list oczekujących przedkładanego do zaopiniowania.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do dnia 10 listopada 2014 r., na adres e-mail:

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie: www.nfz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 listopada 2014 r.