Konieczność stworzenia „Platformy udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” wynikała z faktu, iż w Polsce funkcjonowało około trzydziestu rejestrów podmiotowych, prowadzonych przez różnych gestorów. Rejestry te nie były w stanie, co do zasady, wymieniać informacji między sobą, a w większości także z otoczeniem zewnętrznym oraz świadczyć e-usług. Rejestry podmiotowe o których mowa, obejmują podmioty prowadzące określoną działalność związaną z ochroną zdrowia, uczestniczące w ochronie zdrowia oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także wybrane zdarzenia związane z ochroną zdrowia.

W chwili obecnej z Platformą P2 zintegrowane są rejestry Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych:
• Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz rejestr udzielonych zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej,
• Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej,
• Rejestr Systemów Kodowania.

Wdrożenie Projektu P2 przyczynia się do upowszechnienia elektronicznej komunikacji w obszarze sektora ochrony zdrowia pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami publicznymi oraz umożliwia elektroniczną rejestrację i aktualizację danych rejestrowych (np. można tą drogą złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie apteki), daje przedsiębiorcom możliwości składania drogą elektroniczną wniosków do rejestru, elektronicznego przechowywania dokumentów oraz popularyzuje wykorzystanie podpisu elektronicznego i pomaga w pobieraniu danych rejestrowych przez administrację publiczną.


Wśród korzyści Projektu P2 należy wskazać także, że w jego ramach dostarczane jest uniwersalne narzędzie informatyczne, służące do utrzymywania rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych uwzględniając Krajowe Ramy Interoperacyjności. Profitem dla gestorów rejestrów medycznych jest też obniżenie kosztów po ich stronie, gdyż Platforma P2 utrzymywana jest przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w odpowiednich warunkach, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wsparcie techniczne bez ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury.
W latach 2013-2014 planowana jest integracja kolejnych rejestrów medycznych oraz udostępnianie dla obywateli i przedsiębiorców kolejnych e-usług tych rejestrów.

Projekt P2 wdrożony został w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Narodowej Strategii Spójności przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło: www.csioz.gov.pl

Opracowanie: Robert Kuczyński