Latos przypomniał w środę 25 marca 2015 na konferencji prasowej w Sejmie, że zgodnie z art. 84 ustawy refundacyjnej rząd jest obowiązany do przedstawienia Sejmowi - dwa lata po wejściu ustawy w życie - sprawozdania z jej wykonania. Jak zauważył Latos, termin ten upłynął 1 stycznia 2014 roku.

- Co takiego jest w ustawie refundacyjnej, co minister chce ukryć, co tam jest niewygodnego dla rządzących, skoro Arłukowicz konsekwentnie odmawia debaty na ten temat? - pytał Latos.

Zdaniem Latosa "uparte milczenie Arłukowicza w sprawie refundacji leków, niechęć do podania danych, to ukrywanie niewygodnej prawdy dla rządzącej koalicji PO-PSL".

Czytaj: SN: roszczenia o refundację leków przedawniają się po trzech latach >>>

Rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk poinformował w środę 25 marca 2015, że w ministerstwie trwają prace nad wykonaniem ustawowego obowiązku przedstawienia sprawozdania Sejmowi. Podkreślił przy tym, że w ustawie nie określono terminu, do którego Rada Ministrów ma przedstawić sprawozdanie.

Zaznaczył, że w toku prac nad sprawozdaniem zweryfikowane zostały dane źródłowe, które mogą stanowić podstawę oszacowania skutków stosowania ustawy refundacyjnej, co oznacza, że "w niedługim czasie" sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi.

W listopadzie 2014 roku o przedstawienie informacji na temat zaawansowania prac nad sporządzeniem sprawozdania i terminu przedstawienia jego projektu pod obrady rządu zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie do Arłukowicza zastępca RPO Stanisław Trociuk podkreślił, że do biura rzecznika wpływają liczne skargi obywateli związane z zasadami refundacji.

- W skargach, o których mowa, poruszana jest szeroka gama problemów, począwszy od regulacji dotyczących samej procedury wpisywania danego produktu na listy leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych podlegających refundacji, skończywszy na utrudnieniach w dostępie pacjentów do poszczególnych produktów - napisał Trociuk.

Odpowiedzi RPO udzielił wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki, który w piśmie z początku grudnia 2014 poinformował, że w resorcie zakończyły się prace dotyczące oszacowania skutków ustawy i wniosków wynikających z jej realizacji, a sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi "w najbliższych tygodniach".

Dwa miesiące później, na początku lutego 2015, z pytaniem o termin przygotowania sprawozdania z wykonania ustawy do Ministerstwa zwrócił się prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Zaznaczył on, że roczna zwłoka w przygotowaniu sprawozdania "może być odczytywana jako niechęć ujawniania wszystkich skutków wprowadzenia ustawy refundacyjnej w życie".

W piśmie do Hamankiewicza z pierwszej połowy marca 2015 Radziewicz-Winnicki nie wskazał konkretnego terminu, w którym sprawozdanie zostanie przedłożone Sejmowi. Poinformował jedynie, że stanie się to "w niedługim czasie".
Jednocześnie napisał, że "pogląd o rzekomej zwłoce w przygotowaniu sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji jest niezasadny", bo brzmienie zapisu ustawy, który nałożył na rząd obowiązek przedłożenia Sejmowi sprawozdania, "wyznacza jedynie ramy czasowe" stanowiące podstawę do przygotowania sprawozdania za lata 2012-2014. 

Inaczej zapis ustawy interpretuje NRL - w jej ocenie przygotowanie sprawozdania nie zostało ograniczone terminem na jego przygotowanie, lecz przedstawienie.
- Przepis mówi wyraźnie o terminie przedłożenia sprawozdania Sejmowi RP. Z tego przepisu wynika wprost, że przedłożenie nastąpi po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 roku. Przepis ten nie wskazuje, aby sprawozdanie z wykonania ustawy miało obejmować okres dwóch lat, gdyby taki był zamiar ustawodawcy, to napisałby on, że Rada Ministrów przedstawi sprawozdanie z wykonania tej ustawy wraz z oceną skutków jej stosowania po dwuletnim okresie jej stosowania - napisała rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Katarzyna Strzałkowska.

Ustawa refundacyjna weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Art. 84 ustawy brzmi: "Rada Ministrów po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedłoży Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z wykonania tej ustawy wraz z oceną skutków jej stosowania". (pap)