Pytanie
 
Jakie dokumenty winien przedstawić podmiot leczniczy do ORPiP w celu zaopiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych?
 
Odpowiedź
 
Podmiot leczniczy powinien przedstawić radzie pielęgniarek i położnych dane umożliwiające ocenę prawidłowości zastosowania normy zatrudnienia. Przepisy nie wskazują formy w jakiej dane te mają zostać udostępnione, zatem ich przekazanie może nastąpić w formie oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w art. 50 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż pracodawca określa normy zatrudnienia pielęgniarek po zasięgnięciu opinii między innymi organu samorządu zawodowego pielęgniarek. Jednak ani przepis ten, ani wydane na podstawie art. 50 ust. 2 rozporządzenie z 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 1545) nie określają szczegółowej procedury występowania o tę opinię, przepływu dokumentów ani nawet terminów w jakich działania te mają nastąpić.

Należy więc przyjąć, iż w celu umożliwienia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych wydania opinii o proponowanej treści decyzji określającej wielkość zatrudnienia w danej placówce, podmiot leczniczy winien udzielić ORPP informacji będących podstawą ustalenia normy, tj. wynikających z § 1 ust. 1 rozporządzenia danych obejmujących:
1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych;
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy;
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, o których mowa w § 2;
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.

Z treści ustawy ani rozporządzenia nie wynika wymóg, aby informacje te podmiot leczniczy miał obowiązek przedstawić w formie dokumentów źródłowych, mogą zatem zostać przekazane w postaci oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.
 
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie.