Pytanie

Czy czasowo można powierzyć pełnienie obowiązków pielęgniarki oddziałowej w SP ZOZ-ie osobie zatrudnionej w tym SP ZOZ-ie niespełniającej wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że osoba ta w okresie pełnienia obowiązków uzyska stosowne kwalifikacje?

Jeżeli jest to niedozwolone, jakie konsekwencje się z tym wiążą?

Odpowiedź

Przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., nie regulują kwestii czasowego powierzenia pełnienia obowiązków pielęgniarki oddziałowej czy innych funkcji, dla których wymagane jest przeprowadzenie konkursu, niemniej zasadne jest, aby nawet czasowe pełnienie obowiązków powierzane było osobom, które spełniają wymagania dla danego stanowiska określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 5 u.dz.l., w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej. Bez wątpienia w sytuacji wakatu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej niezbędne jest ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Oczywiste jest przy tym, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu dopuszczalne jest czasowe powierzenie pełnienia tej funkcji jednej z pielęgniarek, na przykład na podstawie art. 42 § 4 ustawy z 26 czerwca 1964 - Kodeks pracy. Nie wymaga przy tym szerszego uzasadnienia stwierdzenie, że pełnienie obowiązków nie może przekraczać czasu niezbędnego na przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.

Przepisy ustawy o działalności leczniczej nie regulują kwestii czasowego powierzenia pełnienia obowiązków pielęgniarki oddziałowej czy innych funkcji, dla których wymagane jest przeprowadzenie konkursu, niemniej zasadne jest, aby nawet czasowe pełnienie obowiązków powierzane było osobom, które spełniają wymagania dla danego stanowiska określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Oczywiste jest, że jeżeli w podmiocie leczniczym nie są zatrudnione pielęgniarki spełniające wymogi określone w rozporządzeniu, lub pielęgniarki spełniające te wymogi pełnią inne funkcje (na przykład na innych oddziałach), możliwe jest powierzenie pełnienia obowiązków osobie, która nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu.

W związku z tym czasowe powierzenie pełnienia obowiązków pielęgniarki oddziałowej osobie nie spełniającej wymagań określonych w rozporządzeniu, w sytuacji gdy możliwe jest powierzenie tej funkcji osobie, która spełnia te wymagania, może zostać uznane przez organ nadzoru lub kontroli za naruszenie przepisów rozporządzenia. Późniejsze nabycie stosownych kwalifikacji nie zmienia oceny okresu, w którym osoba pełniąca obowiązki pielęgniarki oddziałowej nie spełniała wymagań określonych w rozporządzeniu.

W razie uznania przez organ kontroli lub nadzoru, że opisana powyżej sytuacja stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia, możliwe jest wyciągnięcie konsekwencji służbowych względem kierownika podmiotu leczniczego.

Czytaj inne komentarze tego autora: 

Możliwe jest prowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej>>>

Czynności pomocnicze przy pacjencie pod nadzorem personelu medycznego>>>

Kontrola świadczeniodawców przez NFZ ciągle niejednoznacznie uregulowana >>>

Szpital nie musi finansować pacjentowi wszystkich stosowanych przez niego leków >>>

NFZ nie może potrącać kar umownych do czasu rozpatrzenia zażalenia >>>

Grzegorz Machulak

Radca prawny. Wieloletni pracownik Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (2000-2008). Jako radca prawny w Centrali NFZ. Opiniował lub sporządzał projekty decyzji administracyjnych Prezesa NFZ, reprezentował NFZ w sporach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,- prowadził cykl szkoleń dla kontrolerów NFZ,  kierował komponentem „zagadnienia prawne” Transition Facility „Przygotowanie wewnętrznych procedur i instrumentów w polskim systemie ubezpieczeń zdrowotnych do wdrożenia przepisów wynikających z koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych – VITAPOL”,  reprezentował NFZ w sporze sądowym z firmami farmaceutycznych w ramach tzw. sporu marżowo-cenowego. Współautor pozycji „Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz”, wydanej nakładem Wolters Kluwer, Warszawa 2010. Od 2008 roku prowadzi własną kancelarię zajmującą się prawem ochrony zdrowia oraz doradztwem z zakresu zamówień publicznych, w szczególności dla spółek z branży teleinformatycznej. Aktualnie radca prawny w SPSK im. W. Orłowskiego w Warszawie. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.