Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2015 roku art. 229 § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Czytaj: Od 1 kwietnia 2015: badania lekarskie wykonane u poprzedniego pracodawcy aktualne u nowego >>>

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 457) określa nowe wzory orzeczeń i skierowania na badanie lekarskie. Rozporządzenie wprowadza zmiany mające charakter redakcyjny i legislacyjny, polegające między innymi na wprowadzeniu zapisu, iż przeprowadzone badania profilaktyczne kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu na badania lekarskie.

Rozporządzenie uaktualnia również jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich oraz trybu odwoławczego od wydawanych orzeczeń lekarskich.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 kwietnia 2015 roku.