1 kwietnia 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie to określi wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p.

Nowelizacja ta wynika z wejścia w życie 1 kwietnia 2015 roku zmian wprowadzonych do art. 229 k.p. ustawą z dnia 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662) - dalej u.u.w.d.g. Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.

Powyższa zmiana Kodeksu pracy upoważniła też ministra zdrowia do określenia w porozumieniu z ministrem pracy i polityki społecznej wzoru skierowania na badania lekarskie wydawanego przez pracodawcę, zawierającego informacje umożliwiające porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Zgodnie z art. 32 u.u.w.d.g., nowych przepisów art. 229 k.p. nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 1 kwietnia 2015 roku. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 roku oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed tym dniem stosuje się przepisy dotychczasowe.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 26 marca 2015 r.