Kto powinien wydać zaświadczenie oraz kto finansuje koszty wydania zaświadczenia o zdolności do udziału w teście sprawnościowym?

Zaświadczenia te są wymagane na studiach o specjalności sportowej oraz do pracy w służbach mundurowych np. w Policji.

Czy zaświadczenie może wydać lekarz POZ-u, czy też powinien to być lekarz medycyny pracy lub medycyny sportowej?


Studia o specjalności sportowej są kontynuacją nauki i dlatego finansowanie zaświadczeń koniecznych do podjęcia studiów pochodzi ze środków publicznych czyli z NFZ-u.


Wynika to z treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Zaświadczenie takie zasadniczo może zostać wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli w podczas nauki student ma kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zaświadczenie powinno być wydane przez lekarza medycyny pracy posiadającego kwalifikacje zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Szczegóły tego rodzaju orzecznictwa reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, zmiana: Dz. U. z 1998 r. Nr 58, poz. 374). Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie m.in. w odniesieniu do kandydatów do szkół wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317). Skierowanie na badania lekarskie wydane przez odpowiednią szkołę wyższą powinno zawierać informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscach odbywania studiów lub o braku takich czynników.

Zaświadczenie o zdolności do udziału w teście sprawnościowym do pracy np. w policji może zostać wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zaświadczenie tego rodzaju wydawane jest na życzenie świadczeniobiorcy i jest przez niego finansowane, gdyż nie jest związane z żadną z okoliczności wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Badanie nie jest również finansowane przez pracodawcę ponieważ nie jest to badanie wstępne osoby przyjmowanej do pracy, o którym mowa w art. 229 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, lecz badanie kandydata do pracy w Policji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr 12, poz. 77), zgodnie z którym ocenę zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w policji w toku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadza komisja lekarska, podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 25 stycznia 2006 r.